POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND PROIECTUL INIŢIAT DE MMFPS PENTRU MODIFICAREA CODULUI MUNCII

I. PROIECTUL MMFPS DE MODIFICARE A CODULUI MUNCII

 

Proiectul iniţiat de MMFPS de modificare a Codului muncii (Legea nr. 53/2003), prezentat la întâlnirea din data de 27 ianuarie 2011 dintre reprezentanţii Guvernului României, patronatelor şi sindicatelor reprezentative, cuprinde următoarele modificări principale:

 

A)  10 îmbunătăţiri ale reglementărilor privind angajatorii:

 

1.     Instituirea posibilităţii renunţării unilaterale a angajatorului la clauza de neconcurenţă prevăzută în contract, plata indemnizaţiei de neconcurenţă încetând din luna următoare notificării scrise a angajatului privind denunţarea acesteia.

2.     Posibilitatea angajatorului de a solicita informaţii în legătură cu candidaţii la un post vacant de la foştii săi angajatori, dar numai cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea prealabilă a celui în cauză

3.     Creşterea duratei perioadei de probăpână la cel mult 45 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere;

4.     Completarea drepturilor angajatorilor cu stabilirea obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora;

5.     Reglementarea cazului întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă: În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale  sau similare pe perioade care depăşesc 30 zile, angajatorul  va avea posibilitatea reduceri programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului. În cazul în care din motive economice este necesară reducerea sau întreruperea temporară a activităţii, pentru maximum 15 zile lucrătoare consecutive pe an, cu obligativitatea reluări ei, angajatorul, poate acorda în aceasta perioada concediu fără plată, după consultarea  prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii.

6.     Mărirea termenului de preaviz în cazul demisiei, care nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv nu poate fi mai mic de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere;

7.     Mărirea cu 12 luni a duratei contractului individual de muncă pe durată determinată, însă cu menţinerea regulii încheierii CIM pe durată nedeterminată;

8.     Modificarea reglementăriinormelor de muncă;

9.     Durata normală a timpului de lucru, pentru salariaţii de noaptea căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă nu va depăşi 8 ore  pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore, numai în cazul  în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil, în situaţia în care o astfel de prevedere nu contravine  unor prevederi exprese stabilite în contractul de muncă de nivel superior;

10.Reglementarea recuperării pagubei produse de salarat prin acordul părţilor: În situaţia în care angajatorul constată că angajatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa va putea solicita angajatului printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicări.

 

B)  12 îmbunătăţiri ale reglementărilor privind salariaţii:

 

1.     Instituirea şi pentru angajatorii persoane fizice a obligaţiei de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii executării contractului de muncă;

2.     Informarea salariaţilor cu privire la fişa postuluicu specificarea atribuţiilor postului şi includerea acesteia în cuprinsul contractului individual de muncă;

3.      Informarea salariaţilor cu privire la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului şi includerea acesteia în cuprinsul contractului individual de muncă;

4.     Încheierea de acte adiţionalela contract, într-un termen de 20 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, exclusiv în situaţiile în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil;

5.     Specificareaîn contractul individual de muncă a cuantumului prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile prestaţiilor suplimentare în natură;

6.     La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate;

7.     Abrogarea cazului de suspendare a CIM ca sancţiune disciplinară;

8.     Mărirea termenului de preaviz în cazul concedierii de la 15 zile lucrătoare la 20 de zile lucrătoare;

9.     Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă;

10.Salariaţii de noapte beneficiază de un spor la salariu de minimum 15% din salariul orar de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată;

11.Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate;

12.Modificarea definiţiei conflictului de muncă, cu includerea apărări în sfera definiţiei a intereselor sociale: Prin conflicte de muncă se înţeleg conflictele dintre angajaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă.

 

C)  15 alte prevederi:

 

1.       Eliminarea acoperirii nulităţiiprin depunerea ulterioară încheierii CIM a certificatului medical;

2.     Completarea conţinutului Registrului general de evidenţă a salariaţilor;

3.     Reglementarea cumululuide două funcţii la acelaşi angajator;

4.     Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncă în baza autorizaţiei de muncă eliberată potrivit legii;

5.     Modificarea prelungirii delegaţiei: Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi pe perioade succesive de maxim 60 de zile, numai cu acordul salariatului numai cu acordul salariatului;

6.     De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului va interveni o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept va prevala;

7.     Completarea cazurilor de încetare de drept a CIM;

8.     Reglementarea pentru concediere a unei proceduri suplimentare: departajarea salariaţilor după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă;

9.     Îmbunătăţirea reglementărilor privind munca prin agent de munca temporară;

10.Mărirea cu 30 de zile a duratei de compensare prin ore libere a muncii suplimentare: Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia.

11.Angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt;

12.Menţinerea doar a definiţiei patronatelor, numite şi organizaţii de angajatori, cu abrogarea celorlate articole privind organizareapatronalor şi trimiterea la legea specială;

13.Abrogarea dispoziţiilor privind efectele contractelor colective de muncă;

14.Reglementareascopului CES de a realiza dialog civic;

15.Reglementarea denoi sancţiuni contravenţionale pentru angajatori şi creşterea cuantumului amenzilor.

 

II. POZIŢIA CNIPMMR (ÎN CADRUL POZIŢIEI ACPR) PRIVIND PROIECTUL MMFPS DE MODIFICARE A CODULUI MUNCII

 

CNIPMMR consideră că este necesară îmbunătăţirea dispoziţiilor Codului Munciişi a reglementărilor privind piaţa muncii, având în vedere existenţa numeroaselor bariere birocratice, a procedurilor greoaie de angajare şi concediere, un grad exagerat de protecţie având ca efect  descurajarea ocupării şi afectândcompetitivitatea, fără promovarea corespunzătoare a interesului pentru formare profesională şi perfecţionare continuă, pentru mobilitate teritorială şi profesională.

 

Angajatorii trebuie să îşi poata stabili în mod just şi onest propria politica de personal, ţinând cont de situaţia economica instabilă şi de dificultăţile cu care se confruntă.  

 

 

Prin urmare, CNIPMMR apreciază şi îşi exprimă susţinerea pentru iniţiativa Guvernului României de îmbunătăţire a cadrului legal privind relaţiile de muncă şi piaţa muncii, în special pentruurmătoarele modificări:

 

–         Creşterea cu 15 zile a duratei de probăpentru funcţii de execuţie şi cu 30 de zile pentru funcţii de conducere;

–         Creşterea cu 12 luni a duratei maxime a CIM pe perioadă determinată;

–         Creşterea duratei preavizului acordat de salariat în cazul demisiei;

–         Reducerea programului de lucru în cazul reducerii temporare a activităţii angajatorului;

–         Creşterea cu 1 lună a perioadei de referinţă pentru orele suplimentare;

–         Îmbunătăţirea reglementărilor privind munca prin agent temporar, deşi în acest domeniu sunt foarte puţine aplicaţii.

 

Pe toată durata consultărilor organizate de MMFPS, reprezentanţii CNIPMMR, alături de celelate confederaţii patronale membre ale Alianţei Confederaţiilor Patronale din România – ACPR, au formulat propuneri de îmbunătăţire a conţinutului proiectului de modificare a Codului muncii, o pare din acestea fiind valorificate şi incluse în forma prezentată în data de 27.01.2011, cele mai importante vizând:

 

–         Menţinerea reglementărilor privind contractele de adaptare profesională pentru debutanţi;

–         Îmbunătăţirea reglementărilor normării muncii, în cazul în care nu există normative internaţionale;

–         Menţinerea stabilirii efectelor nulităţii CIM prin acordul părţilor;

–         Îmbunătăţirea modificării procedurii delegării salariaţilor;

–         Reglementarea protecţiei liderilor de sindicat în cazul angajatorilor care se desfiinţează (dizolvare, faliment, etc.) şi care acum pe o perioadă de 2 ani de la desfiinţare nu pot concedia liderii de sindicat, fiind obligaţi să le plătească salariul acestora.

 

Împreună cu celelate confederaţii patronale membre ale ACPR, la întâlnirea din data de 27.01.2011CNIPMMR a formulat următoarele propuneri principale de îmbunătăţire a proiectului de modificare a Codului muncii:

 

–         În aplicarea la nivel naţional a SBA revizuit, pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici CNIPMMR a susţinut necesitatea  simplificării legislaţiei muncii şi a procedurilor/birocraţiei, reducerea termenelor şi exceptarea lor de la aplicarea unor dispoziţii prea rigide

–         Menţinerea în cuprinsul Codului muncii a principiilor de organizare şi funcţionare a patronatelor,fără modificarea denumirii lor în organizaţii de angajatori şi fără abrogarea dispoziţiilor actuale;

–         Menţinerea reglementărilor din Codul muncii privind scopul CES;

–         Menţinerea definiţiei actuale a conflictelor de muncăşi neincluderea în această sferă a conflictelor care vizează interese sociale ale salariaţilor, ce vor genera efecte grave atât asupra angajatorilor bugetari, cât şi privaţi;

–         Eliminarea modificării creşterii cu 5 zile lucrătoare a duratei preavizului acordat de angajator în cazul concedierii colective, în special pentru IMM-uri, cu menţinerea unui termen echivalent pentru preavizul în cazul demisiei;

–         Menţinerea suspendării CIM ca sancţiune disciplinară;

–         Îmbunătăţirea reglementărilor normării muncii, cu stabilirea instituţiei publice din România competentă să informeze angajatorii cu privire la conţinutul normativelor existente şi să le publice;

–         Continuarea îmbunătăţirii reglementărilor privind relaţiile de muncă şi piaţa muncii.

 

Îmbunătăţirea cadrului legal privind relaţiile de muncă, prin eliminarea barierelor birocratice şi reducerea fiscalităţii asupra locurilor de muncă va contribui la creşterea competitivităţii, cu efecte pozitive asupra ocupării(înfiinţării de noi locuri de muncă şi menţinerii celor existente în prezent), mai ales în contextul socio-economic actual, marcat încă de criza financiară şi de un şomaj ridicat (Comisia Naţională de Prognozăa estimat pentru anul 2011 o rată a şomajului de 8%, aferentă unui număr de 720.000 de persoane fără un loc de muncă, dintre care doar 435.000 indemnizate).

Share your thoughts