Stimate Întreprinzător,

În numele Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj (APM Cluj) vă adresez invitaţia de a deveni membru al celui mai reprezentativ patronat al întreprinderilor private mici şi mijlocii din România – CNIPMMR. Adeziunea o puteţi face prin afiliere la organizaţia noastră judeţeană (APM Cluj), membru fondator al CNIPMMR din 1992.

La ora actuală, APM Cluj are doi reprezentanţi în conducerea CNIPMMR, participând lunar la dezbaterile şi deciziile definitorii pentru interesul comun al întreprinzătorilor privaţi din toate sectoarele economice. La nivel local, avem reprezentanţi în toate structurile de dialog social menite să optimizeze relaţiile economico-sociale dintre patronate, sindicate şi administraţia publică locală/centrală. De asemenea, APM Cluj este mandată să coordoneze activitatea patronatelor de IMM-uri la nivel regional, deţinând preşedinţia Federaţiei Patronatelor IMM din Regiunea Nord-Vest.

Scopul principal al activităţii noastre îl constituie reprezentarea şi apărarea intereselor economico-sociale ale membrilor patronatului precum şi îmbunătăţirea mediului de afaceri românesc, deziderate pentru realizarea cărora conducerea patronatului nostru se implică activ în iniţierea, adoptarea şi implementarea de strategii, politici şi măsuri care să contribuie la dezvoltarea economiei atât la nivel naţional cât şi pe plan local.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este singura Confederaţie Patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, poziţie reconfirmată prin Sentinţa Civilă nr. 4/2009, pronunţată de Tribunalului Municipiului Bucureşti – Secţia a III a Civilă. CNIPMMR este confederaţie cu personalitate juridică, independentă, neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM la nivel naţional şi internaţional.

La nivel european, CNIPMMR este afiliat la Union Europeenne de l’Artisant et des Petites et Moyennes Enterprises UEAPME (Uniunea Europeana a Artizanatului si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii), iar la nivel mondial este afiliat la World Association of Small and Medium Enterprises WASME (Asociaţia Mondiala a IMM-urilor).

CNIPMMR are ca scop promovarea şi apărarea intereselor economice, de producţie, financiare, juridice etc. ale întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi ale administraţiei de stat, precum şi în relaţiile cu alte organisme interne şi internaţionale.

CNIPMMR avea la data de 1 ianuarie 2011, 103 Structuri Teritoriale: 78 cu personalitate juridică (8 Federaţii Regionale, 3 Federaţii Patronale Judeţene, 1 Consiliu Regional, 12 Patronate Judeţene, 20 Patronate, 3 Patronate Locale, 1 Consiliu Judeţean, 9 Consilii Locale, 3 Asociaţii de IMM, 2 Filiale cu personalitate juridică, 10 Asociaţii cu Protocol de Colaborare, 6 Patronate/Asociaţii de Ramură) şi 25 fără personalitate juridică.

Pentru informaţii suplimentare privind patronatul naţional (CNIPMMR) vă invităm să consultaţi portalul www.cnipmmr.ro.

Având în vedere cele menţionate, pentru reprezentarea intereselor companiei dvs. şi implicarea dvs. activă în dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri la nivel local, regional şi naţional, vă adresăm invitaţia de a deveni membru al APM Cluj şi, implicit, al CNIPMMR.

În acest sens, veţi găsi ataşată adeziunea de membru (titular sau asociat), pe care vă rugăm să o completaţi-semnaţi-parafaţi şi să o returnaţi prin poştă, fax sau e-mail, însoţită de o copie după certificatul de înregistrare ONRC. Spre edificarea dumneavoastră privind Statutul APM Cluj, activitatea patronatului nostru precum şi avantajele pe care le aveţi în calitate de membru titular vă invităm să accesaţi situl nostru la adresa www.apm.ro.

Vă mulţumim pentru atenţia acordată şi aşteptăm cu interes hotărârea dumneavoastră privind afilierea la cel mai reprezentativ patronat al întreprinderilor private mici şi mijlocii din România.

Cu deosebită stimă,

Ec. Augustin Feneşan

Preşedinte APM Cluj

Mai jos gasiti modelul de ADEZIUNE:

ADEZIUNE DE MEMBRU LA ASOCIAŢIA PATRONILOR ŞI MESERIAŞILOR CLUJ

Denumirea: SC ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Sediul: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Domeniul principal de activitate: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. cod CAEN …….…………………

Cod unic de identificare (CUI) ………………………….., Nr. Înreg. Reg. Com: ………………….…………………………,

Numărul de angajaţi: …………………………….

Nume şi prenume reprezentant legal / organ executiv de conducere:

……………………………………………………………………….. Funcţia: ………………………………………………………….

Date de contact: Tel.: …………………………, Mobil: ………………………………, Fax : ………………………………………,

E-mail: ………………………………….………………….., Adresa web ………………………………………………………………..

Cont bancar nr. ……………………………………………………………… Banca …………………….…………………………….

Documente anexate cererii de adeziune: Copie certificat de inregistrare ONRC

Alte informatii şi date relevante :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prin prezenta solicitam pentru SC …………………………………………………….…………………………………………………

acordarea calităţii de () MEMBRU TITULAR () MEMBRU ASOCIAT al Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj.

Declarăm că am luat cunostinta de statutul APM Cluj si ne exprimam acordul cu privire la prevederile lui, precum si hotararea de a actiona pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestuia, cu respectarea obligaţiilor care revin membrilor.

Membrul APM Cluj îşi păstrează deplina independenţă juridică, financiară şi managerială.

Subsemnatul ………………………..…………………………. declar pe propria răspundere ca sunt reprezentantul legal al …….………………………………………………………. şi că toate informaţiile cuprinse în prezenta adeziune corespund realităţii.

Aceasta adeziune a fost completata si semnata astăzi ……………………. in doua exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Înregistrat la APM Cluj cu nr. …………….. din ………………….

Se aproba adeziunea SC ………………………………………………………………………………………….. la APM Cluj

ec. Augustin FENEŞAN                                           ………………………………………………….

(Denumire membru)

Preşedinte APM Cluj

           ………………………………………………….                                   ………………………………………………….

(Reprezentant legal)

………………………………………………….                                         …………………………………………………………….

(Semnatura şi stampila)                                                                           (Semnatura şi stampila)