Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj este o organizaţie patronală, acţionând statutar, în conformitate cu Legea Dialogului Social nr. 62/2011.

În baza cadrului legal în vigoare, asociaţia îndeplineşte funcţia  de reprezentare şi consultare a mediului de afaceri/patronatului, ca structură teritorială reprezentativă pentru sectorul IMM,  delegată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, în baza căruia:

1. reprezintă şi susţine interesele patronatului în cadrul comisiilor de dialog social, tripartit sau multipartit, la nivel local, regional sau naţional;
2. reprezintă şi promovează interesele patronatului în acordurile de parteneriat social şi economic încheiate cu autorităţile publice centrale şi locale precum şi cu alţi actori sociali;
3. numeşte reprezentanţi în toate structurile tripartite de dialog social la nivel local, regional şi national pentru susţinerea drepturilor şi intereselor membrilor asociaţiei;
4. desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă;
5. este consultată de structurile guvernamentale centrale şi locale în procesul de iniţiere a proiectelor legislative cu impact asupra mediului economic, precum şi în procesul de elaborare şi promovare a programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică, etc.

În baza prevederilor statutare, asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:

–  coordonare a activităţilor de relaţionare economică, facilitând contactele directe între membrii patronatului, precum şi cu alţi potenţiali parteneri de afaceri, sens în care:
1. organizează periodic întâlniri de afaceri, burse de contacte comerciale, misiuni economice precum şi alte activităţi de promovare a oportunităţilor de afaceri la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
2. facilitează circulaţia informaţiilor de afaceri prin intermediul propriilor publicaţii şi a portalului dedicat membrilor patronatului şi partenerilor acestora.

–  analiză, sinteză şi planificare strategică, atribut prin care se asigură:
1. participarea nemijlocită a patronatului la fundamentarea şi elaborarea strategiei şi planurilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale de afaceri;
2. promovarea şi valorificarea strategiei şi politicilor de dezvoltare durabilă la nivel local şi regional.

– asistenţă, consultanţă şi instruire, prin care se asigură:
1. desfăşurarea de activităţi de consultanţă şi asistenţă în beneficiul membrilor şi a mediului de afaceri precum şi a autorităţilor locale sau a altor organizaţii din sectorul public;
2. participarea la iniţiative, parteneriate şi proiecte în beneficiul membrilor săi, în special, precum şi a mediului de afaceri, în general;
3. promovarea accesului la inovaţie şi transfer tehnologic a mediului de afaceri prin participări în cadrul unor proiecte de referinţă, colaborări cu instituţii şi furnizori specializaţi;
4. acoperirea nevoilor de formare profesională în calificări de interes pentru mediul de afaceri.

– reprezentare şi apărare a intereselor membrilor asociaţiei la nivel local, regional şi naţional, în mod deosebit al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; în acest sens, asociaţia:
1. reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice şi juridice ale membrilor asociaţiei;
2.activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii întreprinderilor private;
3. militează pentru asigurarea conditiilor unui mediu concurenţial sănătos şi acţionează în acest spirit în apărarea drepturilor şi intereselor membrilor săi;
4. promovează şi susţine concurenţa loială în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii asociaţiei;
5.reprezintă membrii asociaţiei în relaţiile acestora cu structurile autorităţilor publice centrale şi locale pentru soluţionarea operativă a problemelor cu care se confruntă membrii asociaţiei

ORGANIZARE

A.P.M. Cluj este o organizaţie patronală de interes public, cu structuri organizatorice la nivel local şi regional. Structura organizatorică a A.P.M. Cluj se stabileşte pe criterii teritoriale şi domenii de activitate.

A.P.M. Cluj are înfiinţate filiale în municipiile Turda, Dej, Gherla şi în oraşul Huedin.

Organele de conducere ale A.P.M. Cluj sunt:
1. Conferinţa Asociaţiei – organul suprem de conducere al Asociatiei Patronilor si Meseriasilor Cluj, se intruneste anual pentru analizarea activitatii si alege o data la 4 ani structurile executive ale asociatiei ;
2. Colegiul Asociaţiei –  conduce activitatea asociaţiei între conferinţe, exercitând atribuţiile delegate prin statut.;
3. Biroul Executiv al Asociaţiei – organul permanent de conducere a asociaţiei, însărcinat cu rezolvarea problemelor curente şi operative, conform ;
4. Preşedintele Asociaţiei – conduce activitatea curenta a asociatiei in baza atributiilor statutare;