NOUTĂŢI LA NIVEL EUROPEAN: REVIZUIREA SMALL BUSINESS ACT LA 2 ANI DE LA ADOPTAREA SA

I. EVALUARE LA 2 ANI DE LA ADOPTAREA  SMALL BUSINESS ACT

Grupul I – Angajatori din cadrul Comitetului Economic şi Social European, in parteneriat cu BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES şi UEAPMEa organizatîn data de 2 decembrie 2010, la Bruxelles, Reuniunea extraordinară cu tema: Small Business Act – O aniversare fericită?

Reuniunea extraordinară a avut ca obiectiv evalurea valoarii adăugate a iniţiativei UE – Small Business Act pentru managerii de afaceri individuale şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Reuniunea extraordinară a fost structurată în 3 sesiuni:

–          Creşterea accesului pe piaţă pentru IMM-uri;

–          Sprijinirea IMM-urilor;

–          Dezbaterea finală: viitorul SBA şi principalele recomandări de îmbunătăţire.

Reprezentanţii mediului de afaceri participanţi la eveniment au evidenţiat că măsurile actuale nu au eliminat încă obstacole în calea dezvoltării domeniului IMM-urilor, creării de locuri de muncă şi inovaţie în Europa. Sa evidenţiat că este necesară îmbunătăţirea strategiilor, actelor şi planurilor de acţiuni concrete ale Comisiei Europeane, că 23 milioane de IMM-uri europene aşteaptă acţiuni pozitive, cum ar fi cele privind achiziţiile publice, combaterea plăţilor întârziate, accesul la formare profesională, susţinerea întreprenoriatului, îmbunătăţiri în domeniul impozitării şi finanţării. Sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinzătorilor oferă o cale de ieşire din criza financiară. IMM-urile puternice şi sănătoase pot ajuta, de asemenea, la atenuarea problemelor sociale şi de mediu. Îmbunătăţirea reglementărilor, a accesului IMM-urilor pe piaţa unică şi la finanţări, precum şi îmbunătăţirea aplicării Small Business Act trebuie să fie priorităţi la nivel naţional şi european.

 

II. 10 RECOMANDĂRI PENTRU TREI DOMENII PRIORITARE

În concluziile lor, reprezentanţii mediului de afaceri au prezentat zece recomandări în trei domenii prioritare: accesul la pieţe, o mai bună reglementare şi accesul la finanţare.

Principalele recomandări formulate au fost următoarele:

          A. Îmbunătăţirea accesului la finanţare

            1. Reforma pieţelor financiare– o abordare echilibrată şi noi dispoziţii pentru bănci, având în vedere că măsurile disproporţionate ar avea un impact negativ asupra costului şi disponibilităţii de capital pentru IMM-uri, cu potenţial efect cumulativ semnificativ asupra numeroaselor măsuri din prezent.

            2. Disponibilitatea de creditare– instrumente de garantare a creditelor, atât publice, cât şi private, ar trebui să fie dezvoltate în continuare, rezultând într-un sistem de garantare disponibil pe scară largă şi eficient.

            3. Dezvoltarea surselor alternative de finanţare pentru IMM-uri– iniţiativele trebuie să fie luate pentru a creşte accesul IMM-urilor la pieţele de capital şi să creeze stimulentele fiscale mai bune pentru investitori.

            4. Sistemele publicede finanţare pentru IMM-uri ar trebui să fie stimulate atât la nivel naţional, cât şi european, pentru a aborda deficienţele identificate ale pieţei şi îmbunătăţirea accesibilităţii. O atenţie deosebită trebuie acordată sprijinirii finanţării la scară largă a companiilor inovatoare.

            B. Un mediu de reglementare propice nevoilor IMM-urilor

            5. Îmbunătăţirea evaluărilor de impact în elaborarea politicilor– trebuie să fie asigurată o evaluare sistematică şi independentă a impactului (cost-beneficiu) tuturor propunerilor de politici privind IMM-urile, ţinând seama de diferitele sub-categorii în cadrul acestei definiţii. Consultarea reprezentanţilor IMM-urilor cu privire la evaluarea impactului va contribui la acest proces.

            6. Introducerea sistematică şi aplicarea principiului „doar o singură dată”. Autorităţile publice trebuie să se asigure că întreprinderile nu sunt obligate să furnizeze informaţii din nou, dacă autorităţile au primit deja pe un alt traseu aceste informaţii, iar acest lucru trebuie aplicat la toate nivelurile (european, naţional, regional, local ).

            7. Atenţie deosebită pentru IMM-urilor în timpul elaborării politicilor – aplicarea principiului „a gândi mai întâi la scară mică”, care înseamnă că punctul de plecare pentru întreaga legislaţie ar trebui să fie micile întreprinderi, în loc de a institui scutiri şi derogări pentru ele. Principiul „a gândi mai întâi la scară mică” ar trebui să se aplice mai consecvent pe tot parcursul procesului de reglementare şi trebuie pus în aplicare la toate nivelurile: european, naţional, regional şi local.

          C. Îmbunătăţirea accesului pe piaţă pentru IMM-uri

           8. Interoperabilitate electronică– Comisia şi statele membre trebuie să depună eforturi împreună pentru a spori interoperabilitatea electronică pe piaţa internă, în special în livrarea pe piaţa unică, cu asigurarea până în 2012 a recunoaşterii reciproce, a e-identificării şi autentificării electronice în întreaga UE şi cu revizuirea în 2011 a directivei privind semnătura electronică.

            9. Statutul societăţii private europene– Consiliul, cu sprijin politic reînnoit din partea Comisiei Europene, trebuie să îşi intensifice eforturile pentru a rezolva impasul privind Statutul societăţii private europene (SPE), singura propunere legislativă cuprinsă în SBA. Adoptarea brevetului UE trebuie să fie, de asemenea, o prioritate: este esenţial pentru competitivitatea companiilor europene.

            10. Internaţionalizarea IMM-urilor –Comisia Europeană este puternic încurajată să adopte o strategie mai coerentă pentru internaţionalizarea IMM-urilor, pe baza principiilor de complementaritate, durabilitate şi parteneriat public-privat.

 

III. REVIZUIREA SMALL BUSINESS ACT

În data de 17.12.2010,Comisia Europeană a publicat Comunicarea cu titlul „Revizuirea Small Business Act”. Din 2008până în 2010, atât Comisia cât şi statele membre, s-au axat pe următoarele teme:

  • implementareaprincipiului "Gândiţi maiîntâi la scară mică" în legislaţie şi în procesul de realizare a politicilor, consolidând astfel competitivitatea IMM-urilor şi atenuarea sarcinii administrative;
  • facilitareaaccesului IMM-urilor la finanţare şi la pieţele externe.

Principalele aspecte de interes pentru IMM-uriprevăzute în Revizuirea SBA sunt:

Ø                   Comisia va lansa unstudiu privindpotenţialul rol jucat de reţele în ameliorarea competitivităţiiIMM-urilor”, având în vedere pregătirea viitoare a unei noi strategii pentru clustere competitive la nivel global şi a reţelelor.

 

Ø                   Comisiava înfiinţa ungrup consultativ SBAformat din reprezentanţi ai Guvernelor şi organizaţiilor de afaceri pentru a contribui la evaluareaşi raportarea cu privire la adoptarea SBA, pentru a-şi intensifica eforturile de diseminare pe scara larga a informaţiilor privind politicile de acţiuni pentru IMM-uri de peste tot şi să promoveze schimbul de bune practici. În acest context, se va dezvolta în continuare o evaluare a performanţelor IMM-urilor, axată în special pe măsurile prevazute în planul de acţiune SBA, statele membre şi, în cazul în care este relevant, autorităţile regionale şi locale, fiind invitate să înfiinţeze, în coordonare cu reprezentanţii organizaţiilor de afaceri, naţionale şi locale planuri de punerea în aplicare a SBA susţinute printr-un mecanism solid de monitorizare, precum şi un organism responsabilde coordonarea problemelor IMM-urilor îndiferite administraţii ("reprezentantul IMM-urilor").

 

Ø                   Propunerile legislative anunţate în SBA au contribuit la reducereabirocratiei pentru IMM-uri. De exemplu, în domeniul impozitării indirecte, propunereadefacturare electronică adoptata în iulie 2010 aduce beneficii în special pentru întreprinderile mici, permiţându-le sa trimita e-facturi în condiţii de egalitate cu cel al facturilor tiparite pe suport hârtie. Mai mult decât atât, întreprinderile cu o cifră de afaceri mai mică de 2 milioane € pot beneficia de unregim opţional de contabilitate de casă, care permite intarzierea la plata TVA-ului pana cand primesc banii de la clienţii lor. De asemenea, Comisia a prezentat în 2009, o propunere pentru care sa le permita statelor membre să scuteascămicroîntreprinderile de la cerinţele contabile din UE.

Ø                   Comisia va utiliza perioada de prelungirepentru consultări pentru a implicamai mult IMM-urile interesateîn elaborarea de politici, utilizând mijloace diversificate de consultări, inclusiv "panouri pentru IMM-uri" ale Enterprise Europe Network, şi prezentarile in mai multe limbi; vaîmbunătăţi calitatea testului IMM în evaluările de impact, în special prin utilizarea unui format mai standardizat; va lucra cu statele membre pentru a dezvolta în continuare "Punctele Unice de Contact " în portaluri publice prietenoase cu utilizatorul, care pot fi uşor de utilizat la nivel transfrontalier şi pentru a încuraja în continuare simplificarea procedurilor administrative, pe baza instrumentelor juridice prevăzute în Directiva privind serviciile; va revizui cerinţele de bază pentru conturile anuale şi consolidate (a 4 si 7 Directiva), a societăţilor cu răspundere limitată pentru a simplifica cadrul contabil al UE.

 

Ø                   Esteesenţial să se asigure o abordare echilibrată în definireanoilor dispoziţii de reglementare al UE pentru bănci (de exemplu privind cerinţele de capital), tinand cont de efectul cumulat al numeroaselor măsuri expuse în prezent şi că măsurile disproporţionate ar avea un impact negativ asupra costului şi disponibilitatii de creditare pentru IMM-uri.

 

IV. ÎN SBA REVIZUIT COMISIA EUROPEANĂ SOLICITĂ STATELOR MEMBRE:

Ø       Să promoveze politicile economice care favorizează, prinstimulente fiscale sau alte măsuri, orice alta formă de colaborare între companii, în scopul de a sprijini creşterea IMM-urilor, în ceea ce priveste mărimea şi consolidarea capitalului;

Ø       evalueze în mod sistematic impactul legislaţiei asupra IMM-urilor cu ajutorul unui "test IMM"si sa aplice principiul"Gândiţi întâi la scară mică" nu numai in legislaţie, ci şi la procedurile administrative care afectează IMM-urile (de exemplu, prin introducerea unui singur interlocutor şi reducerea obligaţiilor de raportare);

Ø       introducăofacilitare unică de înregistrare, care să permită IMM-urile să completeze şi să prezinte toate datele financiare şi juridice necesare pentru a beneficia doar o singură dată de sprijinul fondurilor structurale.

Ø       Să ia în considerare"ombudsman de credit" – mediatorul de credite –  soluţii tip pentru a facilita în continuare dialogul dintre IMM-uri şi instituţiile de credit;

Ø       Să asigure o aplicarerapidă a directivei privind plăţile întârziate;

Ø       Săsprijine şi să încurajeze IMM-urilesă beneficieze de creşterea pieţelor din exteriorul UE şi să facă faţă provocării unei economii durabile; 

Ø       Să utilizeze mai bine posibilităţile deajutorde stat pentrususţinerea investiţiilorîn mediul înconjurător şi în domeniul energiei (de exemplu, prin promovarea investiţiilor în energiile regenerabile şi tehnologiile care utilizeaza eficient resursele sau prin introducerea unui sistem de vouchere pentru serviciile de mediu / audit în IMM-uri);

Ø       Să ajuteIMM-urile sa obţină abilităţilemanageriale şi tehnice necesare pentru a adapta afacerea lor spre economia care utilizeaza eficient resursele, inter alia prin intermediul Fondului Social European;

Ø       simplifice  procedurilor de autorizare de mediu,prinreducerea timpului pentru eliberarea permiselor, îmbunătăţirea comunicării interne între unităţile administrative şi crearea de one-stop-shop pentru permisele de mediu.

Ø       Să favorizeze un procesde "profesionalizare a managementului din IMM-uri"care să încurajeze IMM-urile, chiar şi prin stimulente fiscale, să angajeze manageri în scopul de a ajuta companiile să crească, să inoveze şi să se extindă la nivel internaţional.

Ø       Săîncurajeze IMM-urile să beneficieze mai mult de oportunităţile oferitede piaţa unică, în special prin îmbunătăţirea guvernării şi a accesului la informaţii privind politica piaţei unice şi prin promovareaaccesului acestora la standardele şi pieţele de achiziţii publice;

Ø       Să pună în aplicare pe deplin Codul european de bune practicipentru a ajuta IMM-urile sa acceseze achiziţii publice şi să adopte planuri concrete şi strategii de stimulare a potenţialului inovator şi competitiv al IMM-urilor prin intermediul achiziţiilor publice;

Ø       Să promovezepractici prin care subcontractanţii sa fie plătiti direct de către autorităţile publice;

Ø       Să ia măsurieficace pentru a asigura o justiţie eficientăşisecuritate în relaţiile juridice pentru firmele europene;

Ø       Să lupte împreună cu CE pentru a spori interoperabilitateaelectronice pe piaţa internă, în special în ceea ce priveste oferirea de propuneri privind  Actul pieţei unice pentru a se lua o decizie până în 2012 pentru a asigura recunoaşterea reciprocă a identificarii electronice şi autentificarii electronice în întreaga UE şi revizuirea în 2011 a Directivei privind semnăturile electronice;

Ø       Să consolidezereţeauaSOLVIT pentru a o face un mod eficient şi binecunoscut mecanism alternativ pentru întreprinderi, în special IMM-urilor;

Ø       Să adopteo strategie naţională sauregională pentru educaţie întreprenorială, să introducă întreprenoriatul ca o competenţă cheie în programele şcolare şi să asigure o instruire adecvată a cadrelor didactice;

Ø       Să dezvoltestructuri caresă ofere servicii de sprijin, cum ar fi consiliere, formare profesională, scheme de sprijin familial şi de sprijin financiar pentru femeile care doresc să înceapă companiile lor proprii;

Ø       Să ia în considerarescurtareaperioadei lungi de descărcare de gestiune, adică momentul în care persoana în stare de faliment este efectiv achitată de toate formele de datorii;

Ø      Să asigure adecvat pieţebine dezvoltate şi baze de date pentru întreprinderi transferabileşi să furnizeze formare profesionalăşi sprijin pentru transferurilede afaceri de succes.

 

          Comisia estehotărâtă să continue să acorde prioritateIMM-urilor, luând în considerare caracteristicile lor specifice în propunerile şi programele sale.

          Îmbunătăţirea gradului de conştientizare şi de vizibilitate a acţiunilor în rândul întreprinzătorilor şi altor părţi interesate va fi efectuată printr-o strategiemai bună de comunicare. Statele membresunt invitate să-şi reînnoiască angajamentul lor de a implementa pe deplin versiunea actualizată a SBA, care va contribui la atingerea obiectivelor cheie ale strategiei Europa 2020.

            ParlamentulEuropean şi Consiliul au un rol esenţial în menţinerea IMM-urilor pe agenda politică şi în asigurarea suportului complet pentru punerea sa în aplicare.

          Nu în ultimul rând, IMM-urileinteresate sunt invitate să se angajeze activ în punerea în aplicare a SBA, inclusiv prin furnizarea periodic de date privind punerea în aplicare a acţiunilor SBA.

Share your thoughts