Modificări şi completări ale O.U.G. nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principalele modificări şi completări ale  O.U.G. nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, introduse prin O.U.G. nr. 8/2015 publicată în  Monitorul Oficial nr. 285 din data de 28.04.2015.

Prin  actului normativ mai sus menţionat au fost introduse prevederi legale  cu privire la definirea sumelor încasate în plus sub formă de bacşiş, în vederea evidenţierii acestui tip de venit pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acestuia de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populaţie şi asigurării fiscalizării acestuia potrivit Codului fiscal.

Bacşişul  este definit  ca fiind orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici , precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar.Bacşişul se justifică prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice şi se evidenţiază pe un bon fiscal distinct.

Operatorii economici  stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacşişului rămân la dispoziţia lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaţilor. În cazul în care bacşişul se distribuie salariaţilor, acesta nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.  Regulamentul se păstrează la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal în vederea prezentării acestuia organelor de control.

Sumele provenite din încasarea bacşişului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaţilor se înregistrează pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Operatorii economici au obligatia să întocmească documente justificative pentru sumele introduse în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, după caz, precum şi pentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele utilizate pentru a acorda rest clientului.Este definită unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor – suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrării/depozitării produselor oferite, prestării serviciilor, încasării contravalorii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii.

Operatorii economici au obligaţia ca, la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deţinute de personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Orice sumă de bani înregistrată în plus faţă de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru, nu reprezintă sumă justificată prin registrul de bani personali. Modelul, conţinutul registrului de bani personali, precum şi procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Ordonanţa mai sus menţionată  aduce modificări referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiiilor prevăzute de OUG nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale . Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor   vor intra în  vigoare în termen de 10 zile  de la data  publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

Sursa: DGRFP Cluj-Napoca

Share your thoughts