TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA FORMULARULUI D200

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că data de 25.05.2015 este termenul limită pentru  depunerea formularului D200 – "Declaraţie privind veniturile realizate din România", pentru veniturile realizate în anul 2014.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din Româniaprovenind din:

1. Activităţi independente  (venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală);        

2. Cedarea folosinţei bunurilor;        

3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:

4. Silvicultură şi piscicultură;

5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

6. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat următoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

b) venituri din : drepturi de proprietate intelectuală, contracte /convenţii civile, contracte de agent, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară sau extrajudiciară şi au optat pentru impunerea finală a acestora;

b^1) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală;

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor cu chiria stabilită în lei şi nu au optat pentru deducerea cheltuielilor aferente în sistem real sau în cursul anului 2014 nu au avut mai mult de 5 camere închiriate în scop turistic cu excepţia celor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor;

e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct.5 şi 6,  precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

f) venituri din pensii;

g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală;

h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;

i) venituri din alte surse.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venitpentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul„Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.

Formularul se poate depune de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, împreună cu anexele completate (dacă este cazul) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Contribuabilii care au acces la internet, pot alege întrecompletarea formularului electronic şi semnarea cu certificatul digital calificat ( instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.ro.mfinante.gov.ropagina ,, Servicii online Declaraţii electronice’’) şi completarea datelor  folosind direct serviciul  Spaţiul Privat Virtual( instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.ro.mfinante.gov.ro,, Spaţiul Privat Virtual’’.

Dacă nu aţi accesat încăSpaţiul Privat Virtual, vă informăm că orice contribuabilpoate începe să folosească acest serviciuaccesând  www.anaf.mfinante.gov.ro« Spaţiul privat virtual»  pagina„Inregistrare utilizatori”şi completând informaţiile solicitate.  Sunt necesare doar datele de identificare, numărul de telefon, adresa e-mail şi numărul uneia dintre decizile de impunere emise de ANAF începând cu anul 2013.

Contribuabilii care nu deţin un act administrativ  fiscal, se vor adresa oricărei adminisraţii fiscale, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spaţiul Privat Virtual  pentru verificarea datelor care s-au completat , cu BI/CI în originial şi numărul de înregistrare generat pe site-ul  A.N.A.F.

Documentele care sunt disponibile şi pot fi vizualizate de către contribuabili în Spaţiul Privat Virtual sunt:

        –Decizii de impunere

        -Situaţia obligaţiilor fiscale de plată la data de…..

        -Nota obligaţiilor de plată

        -Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajator

        – Alte informaţii/ documente

În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare datei de 25.05.2015, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele:

– Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor;

– Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale;

Atenţie!

Depunerea formularului 200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România”, după data de 25 mai 2015, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei, potrivit Codului de Procedură Fiscală.

Sursa: D.G.R.F.P. Cluj Napoca

Share your thoughts