TERMENUL LIMITĂ PENTRU D 200 şi D 230

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napocareaminteşte contribuabililor cădata de 25.05.2015 este termenul limită pentru  depunerea declaraţiei 200 – "Declaraţie privind veniturile realizate din România",   pentru veniturile realizate în anul 2014 şi a formularului 230 ,, Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ’’.

Contribuabilii au posibilitatea de transmitere on-line a formularelor menţionate şi prin utilizarea serviciuluiSpaţiul Privat Virtual ( instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.ro.mfinante.gov.ro,, Spaţiul Privat Virtual’’).

Pentru depunerea D200 sau D230 prin Spaţiul Privat Virtual nu este necesară deţinerea unui certificat digital calificat, singura condiţie fiind ca persoana să fie înregistrată ca utilizator SPV.

În vederea înregistrării ca utilizator  SPV , contribuabilul  accesează www.anaf.mfinante.gov.ro« Spaţiul privat virtual»  pagina „Inregistrare utilizatori” şi completează informaţiile solicitate.  Sunt necesare doar datele de identificare, numărul de telefon, adresa e-mail şi numărul uneia dintre decizile de impunere emise de ANAF începând cu anul 2013.

Contribuabilii care nu deţin un act administrativ  fiscal, se vor adresa oricărei adminisraţii fiscale, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spaţiul Privat Virtual  pentru verificarea datelor care s-au completat , cu BI/CI în originial şi numărul de înregistrare generat pe site-ul  A.N.A.F.

În scopul evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei datei de 25.05.2015,D.G.R.F.P.Cluj-Napoca recomandă contribuabililor să utilizeze serviciul Spaţiul Privat Virtual, având astfel posibilitatea să îşi îndeplinească la timp şi fără costuri, obligaţiile declarative.

Menţionăm că formularele menţionate mai sus se pot depune de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora,  şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin  completarea formularului electronic şi semnarea cu certificatul digital calificat ( instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.ro.mfinante.gov.ropagina ,, Servicii online Declaraţii electronice’’).

DeclaraţiaD200 se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din Româniaprovenind din:

1. Activităţi independente  (venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală);        

2. Cedarea folosinţei bunurilor;    

3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:

4. Silvicultură şi piscicultură;

5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

6. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat următoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

b) venituri din : drepturi de proprietate intelectuală, contracte /convenţii civile, contracte de agent, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară sau extrajudiciară şi au optat pentru impunerea finală a acestora;

b^1) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală;

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor cu chiria stabilită în leişi nu au optat pentru deducerea cheltuielilor aferente în sistem real sau în cursul anului 2014 nu au avut mai mult de 5 camere închiriate în scop turistic cu excepţia celor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;

d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor;

e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct.5 şi 6,  precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

f) venituri din pensii;

g) veniturile din activităţi agricolea căror impunere este finală;

h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;

i) venituri din alte surse. ’’                                        

                                             Gligor GAVRIS                                                        

                              Compartiment  Comunicare Cluj                             

                    P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj                            

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: [email protected]

Share your thoughts