COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principale modificări şi completări introduse prin O.P.A.N.A.F. nr. 4024/2014 pentru modificarea şi completarea O.P.A.N.A.F nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, aplicabile începând cu anul 2015:

Astfel, prin actul normativ de mai sus, s-a modificat modelul formularului 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04. Noul formularse utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale privind impozitul pe profit, aferente anului fiscal 2014.

Contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar. Aceşti contribuabili au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Reamintim contribuabililor că termenul de depunere al acestei declaraţii este de:

–       până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul pentru organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură;

–       până la data de 25 martie inclusiva anului următor celui pentru care se calculează impozitul pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei enumeraţi mai sus.

De asemenea, s-a modificat conţinutul declaraţiei 100 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, cu urmatoareleobligaţii de platăla bugetul de stat:

– Contribuţia trimestrialădatoratăpentru contractele cost- volum/cost-volum-rezultat – art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Contribuţia datoratăpentru volume de medicamente consumate care depăşesc volumele stabilite prin contracte – art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                                                                                                                Pentru contribuţiile prevăzute mai sus, termenul de depunere aldeclaraţiei 100 este până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţiile.

Sursa: ANAF – DGRFP Cluj-Napoca                                                          

Share your thoughts