MODIFICĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că înMonitorul Oficial nr.957 din 30 decembrie 2014 a fost publicatăOrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative.

Principalele modificări introduse prin actul normativ de mai sus sunt:

1. Modificări referitoare la O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Termenul de valabilitate al licenţei de organizare a jocurilor de noroc a fost modificat de la 5 ani la 10 ani de la data acordării, excepţie făcând jocurile de noroc temporare unde valabilitatea este de 3 luni, cu condiţia plăţii taxei de autorizare.

Totodată, s-au adus modificări în ceea ce priveşte taxele percepute pentru obţinerea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc.

Licenţele de organizare a jocurilor de noroc pe tipuri de activităţi acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.92/2014 îşi menţin valabilitatea până la data expirării,  cu condiţia plăţii în cuantumul prevăzut de O.U.G. nr.77/2009, astfel cum a fost modificată prin intermediul O.U.G. nr.92/2014, a taxelor anuale aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, scadente în intervalul cuprins între intrarea în vigoare a  O.U.G. nr.92/2014 şi expirarea licenţelor.

Cuantumul şi modalitatea de calcul a taxelor pentru autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc acordate  operatorilor economici până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.92/2014 se menţin  până la expirarea termenului de valabilitate a acestora şi sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare la data emiterii respectivelor autorizaţii. Pentru obţinerea unei noi autorizaţii vor fi respectate cuantumurile şi modalitatea de calcul prevăzute de O.U.G. nr.92/2014.

2. Modificări referitoare la Legea nr.571/2003  privind Codul Fiscal

În ceea ce priveşte veniturile din jocuri de noroc , acestea cuprind toate sumele încasate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot.

Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă,  cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc. Veniturile din jocuri   de noroc care depăşesc echivalentul a 15.000 euro se impozitează cu 16%, iar  veniturile  care depăşesc  echivalentul a 100.000 euro se impozitează cu 25%.

Nu sunt impozabile la sursă veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker. Persoanele fizice care obţin venituri din jocuri de noroc la distanţă (on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul  realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal , până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.Organul fiscal competent are obligaţia de a stabili impozitul datorat, aferent venitului încasat din jocurile de noroc, pe baza declaratiei privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.

Cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc la distanţă (on-line), slot-machine, lozuri şi festivaluri de poker   este de 1% pentru sumele de până la echivalentul a 14.999 euro, 16 % pentru sumele cuprinse între 15.000 -99.999 euro şi 25 % pentru sumele care depăşesc echivalentul a 100.000 euro.

Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Prin excepţie, plătitorii de venituri din jocuri de noroc cu reţinere la sursă au obligaţia de a depune până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declaratie centralizatoare privind veniturile totale plătite, precum şi impozitele totale calculate, reţinute şi virate la bugetul general consolidat al statului, fără a menţiona datele de identificare a beneficiarilor de venit.

Venitul net din premii este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil. Nu sunt impozabile veniturile din premii, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 de lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

Menţionăm că noile prevederi vor intra în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării  în Monitorul Oficial al României a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2014".

Sursa: ANAF – DGRFP Cluj-Napoca

Share your thoughts