ANAF-modul de anulare a codului de TVA

Cu privire la  modul de anulare a codului de TVA, ANAF face următoarele precizări:

       Procedura efectivă de anulare a înregistrării în scopuri de TVA se realizează în urma unei discuţii faţă în faţă cu persoana impozabilă, identificată cu risc fiscal. Aceste persoane sunt invitate la sediul organului fiscal, în vederea evaluării intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice.
Inainte de luarea deciziei de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA a înregistrării în scopuri de TVA sau a anulării acesteia, organul fiscal îi asigură persoanei impozabile analizate, posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la decizia ce va fi adoptată, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.
In conformitate cu prevederile art. 316, alin (11), lit. h), în cadrul procedurii actuale referitoare la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA, aprobată prin OPANAF nr. 605/2017, sunt analizate informaţiile şi datele existente în bazele de date ale ANAF, precum şi cele la care instituţia are acces în baza protocoalelor de schimburi de informaţii, încheiate cu alte instituţii.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass – media
str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti
021.3871000/1105
021.3199857

==============================================================

ANAF a elaborat procedura de administrare a marilor contribuabili

 

 

 

 

Agenţia Naţionalã de Administare Fiscalã a elaborat şi publicat pe site-ul propriu, la rubrica INFO ANAF/Transparenţã decizionalã, procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili, formularele privind situaþia obligaþiilor la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj.
Menţionãm cã elaborarea acestui act normativ a avut în vedere corelarea prevederilor referitoare la activitatea de administrare a marilor contribuabili atât cu modificãrile legislative survenite în ultima perioada, cât şi cu modificãrile care au avut loc în structura organizatoricã a organelor fiscale centrale, inclusiv a Direcþiei generale de administrare a marilor contribuabili.
 

Reamintim cã în luna decembrie 2016, în Monitorul Oficial, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã nr. 3.609/2016 privind organizarea activitãþii de administrare a marilor contribuabili prin care au fost adaptate criteriile de selecþie a contribuabililor mari care sunt administraþi de cãtre Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili începând cu anul 2017, în vederea creşterii eficienþei activitãþii de administrare a contribuabililor şi a  îmbunãtãþirii colectãrii veniturilor bugetare.

Tot atunci a fost emis şi Ordinul preşedintelui Agenþiei Naþionale de Administarea Fiscalã nr. 3.675/22.12.2016 pentru aprobarea numãrului de contribuabili mari şi mijlocii, a Listei marilor contribuabili şi a Listei contribuabililor mijlocii. Aceste liste, împreunã cu lista sediilor secundare ale contribuabililor mari si mijlocii sunt publicate pe pagina de internet  a Agenþiei Naþionale de Administare Fiscalã.  

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniþiate de ANAF, sunt fãcute publice pe site-ul instituþiei la adresa www.anaf.ro,domeniul INFO ANAF/ Transparenþa decizionalã. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaþii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menþiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmãtoarele adrese:

·        Prin scrisori la adresa poştalã: Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaþii Publice şi Mass-Media; 
·        Electronic la adresa de mail: [email protected] 
·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
 
Pentru a avea acces la informaþiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenþa decizionalã în Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate  de presã aflat pe site-ul instituþiei.                                   SERVICIUL COMUNICARE, RELAÞII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass – media
str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti
021.3871000/1105
021.3199857
 

03 februarie 2017

====================================================================================================
 

datoriepublica.mfinante.gov.ro – site dedicat managementului datoriei publice

 

 

 

Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea platformei www.datoriepublica.mfinante.gov.ro.

Site-ul prezintă într-un format mai structurat informaţii şi statistici privind titlurile de stat emise de România pe piaţa financiară internă şi externă, cadrul legal care guvernează datoria publică, strategia pe termen mediu de administrare a datoriei publice, informaţii privind Programele Guvernamentale cu garanţia statului, atât în limba română cât şi în limba engleză.

De asemenea, în secţiunea ”comunicate de presă” vor fi actualizate constant informaţii din domeniul managementului datoriei publice. www.datoriepublica.mfinante.gov.ro va îmbunătăţi accesul la informaţiile relevante din domeniu şi va creşte nivelul de transparenţă al activităţii Departamentului Trezorerie şi Datorie Publică.

====================================================================================================

                                                                                       5 ianuarie 2017

        

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

Ordonatorii de credite sunt răspunzători în faţa legii 
pentru cheltuirea banului public

 

 

Toţi conducătorii de instituţii care depăşesc limitele creditelor de angajament sau utilizează alocările bugetare în alte scopuri răspund în faţa legii penale. Regulile şi limitele cheltuielilor instituţiilor publice centrale din România (agenţii, ministere) sunt prevăzute de Legea finanţelor publice (Legea nr.500/2002 cu modificările şi completările ulterioare) şi de Legea anuală a bugetului dezbătută astăzi. Regulile şi limitele cheltuielilor instituţiilor publice locale din România (primării, consilii locale, consilii judeţene) sunt prevăzute de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi de bugetele proprii ale acestora.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.9/2017 respectă întocmai exigenţele celor două legi menţionate anterior şi suspendă doar obligaţia de evidenţiere formală a creditelor de angajament aferente programelor anuale. Trebuie precizat faptul că atât bugetul pentru 2016, elaborat de guvernul trecut, cât şi bugetul pentru anul 2017, dezbătut astăzi, au fost redactate în aceste condiţii.

Pentru asigurarea derulării în bune condiţii a contractelor multianuale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în infrastructură, comisiile reunite au adoptat următorul amendament:

Pentru anul 2017, angajarea cheltuielilor pentru finanţarea acţiunilor anuale se face în limita creditelor bugetare aprobate, cu excepţia acţiunilor pentru care prezenta lege prevede distinct credite de angajament”.

De asemenea, pentru clarificarea prevederilor specifice legilor bugetare şi pentru eliminarea oricărei posibilităţi de interpretare, comisiile reunite au adoptat următorul amendament, care precizează în mod expres că se menţine răspunderea în faţa legii pentru cheltuirea banului public: 

În anul 2017 prevederile alineatelor (1), (2), (3) şi (4) ale Art. 4 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de către toate instituţiile şi autorităţile publice”.
În cadrul dezbaterilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au susţinut amendarea proiectului Legii bugetului de stat cu cele două amendamente.

Biroul de presă
Ministerul Finanţelor Publice
Tel./fax: 021/319.97.35

www.mfinante.gov.ro
www.facebook.com/mfpromania
https://twitter.com/ro_mfp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share your thoughts