25 mai 2012 – termen limită pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit

 
ANAF reaminteşte că, potrivit prevederilor art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

 

 

De asemenea, potrivit art. 84 din Codul Fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe: venitul net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”.

Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/ Toate formularele, cu explicaţii/ Formularele fiscale ordonate după număr din prima pagină meniul superior.

Atenţie! Formularele 230 şi 200 se pot depune şi on-line. Pentru descărcarea şi completarea on-line a formularelor, contribuabilii vor accesa websiteul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Persoane fizice/ Descărcare declaraţii.

Transmiterea on-line se va face de la adresa www.e-guvernare.ro, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat. Deţinătorii de certificate digitale calificate pot transmite formularele şi pentru alţi contribuabili, prin înregistrarea ca împuterniciţi fiscali urmând procedura de înregistrare a documentaţiei şi a formularului 150 la organul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 17 coroborate cu cele ale art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul este subiect al raportului juridic fiscal, care, îşi poate îndeplini obligaţiile fiscale şi printr-un împuternicit, desemnat potrivit legii.

Conform prevederilor Instrucţiunilor de completare a formularelor, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 52/2012, formularele se depun direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

Sursa: financiarul.ro

Share your thoughts