SISTEMUL DE RAPORTARE CONTABILĂ A OPERATORILOR ECONOMICI la 30 iunie 2014

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice  Cluj-Napoca  informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr.540/21.07.2014 a fost publicat O.M.F.P. nr. 936 /16.07.2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

 Obligaţia depunerii raportărilor contabile revine următoarelor categorii de contribuabili :

 – operatorii economici cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

– societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

 – subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;

– operatorii economici prevăzuţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014;

Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieţei de capital.

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu la data de 18 august 2014.

Nu au obligaţia depunerii raportărilor contabile ,entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2014, cele care în semestrul I al anului 2014 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate  în cursul anului 2014, precum şi persoanele juridice care se află  în curs de lichidare, potrivit legii.

Entităţile pot depune raportările contabile  la 30 iunie 2014 la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic (care constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml)  al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice care poate fi pus  la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

În vederea desfăşurării în condiţii optime a procesului de depunere/ preluare a Raportărilor contabile, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor săutilizeze metoda depunerii on-line.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2014 în condiţiile prevăzute de Ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă cuprinsă între 300 – 5000 lei.

Sursa: Compartimentul Comunicare AJFP Cluj.

Share your thoughts