Regimurile non-UE şi UE privind TVA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr.963 din 30 decembrie 2014 a fost publicat Ordinul presedintelui A.N.A.F nr.4023/2014, cu aplicare începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Astfel, prin actul normativ de mai sus, s-au adus următoarele precizări:

1.Persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art.152^4 din Codul Fiscal, un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană, regim denumit în continuare regim non-UE.

Persoanele impozabile care aplică regimul non-UE vor primi pe cale electronică un cod  special  de TVA (utilizând formatul EU xxxyyyyyz).

2. Persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România pot utiliza, în condiţiile prevăzute la art. 152^5 din Codul Fiscal, un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în statele membre de consum, dacă persoanele impozabile nu sunt stabilite în aceste state membre, regim denumit în continuare regim UE.

Regimul UE poate fi utilizat şi de către persoanele impozabile care nu au sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dar dispun de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, în cazul în care au un sediu fix în România şi aleg România ca stat membru de înregistrare. Persoanele impozabile sunt ţinute să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză şi în următorii 2 ani calendaristici.

Persoanele impozabile, care aplică regimul UE vor utiliza codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în conformitate cu art.153 din Codul Fiscal.

La data începerii operaţiunilor taxabile, persoana impozabilă care optează pentru utilizarea  unuia din regimurile speciale menţionate la pct.1 sau 2 ,trebuie să depună  o declaraţie de începere a activităţii la  organul fiscal competent, în situaţia în care Romania este stat membru de înregistrare.

Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună şi o declaraţie prin care se confirmă că persoana nu este înregistrată în scopuri de TVA în Uniunea Europeană .

În situaţia în care România este stat membru de înregistrare declaraţia se completează şi se depune, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de A.N.A.F., Secţiunea  Info UE, Opţiunea Mini One Stop Shop (M1SS).

Semnarea declaraţiei se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.Modelul declaraţiei de începere a activităţii este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.815/2012.

Dacă persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile pentru utilizarea regimului special, acesteia i se comunică, prin intermediul mesajelor electronice, decizia de acceptare/aprobare a cererii de înregistrare pentru utilizarea regimului special şi data acestei decizii.

Informaţiile privind persoanele impozabile pentru care s-a acceptat utilizarea regimului special solicitat sunt înscrise în Evidenţa naţională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 152^4 şi art. 152^5 din Codul Fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare, evidenţă organizată pentru fiecare regim în parte.

Persoana impozabilă înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale depune la organul fiscal competent, pe cale electronică, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii în perioada de raportare, în termen de 20 de zile de la încheierea perioadei fiscale.

Modelul declaraţiei speciale de TVA este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012. În declaraţia specială de TVA se declară inclusiv  valoarea totală, exclusiv taxa, a prestărilor de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile şi valoarea corespunzătoare a taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă;

Precizăm faptul  că, potrivit O.U.G. nr.80/2014,  Declaraţia specială de TVA se întocmeşte în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în aceaşi zi.

Sursa: ANAF – DGRFP Cluj-Napoca

Share your thoughts