Proiecte de acte normative adoptate sau de care guvernul a luat act in sedinta din 15 noiembrie 2017

 1. Proiectele de acte normative care au fost adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 15 noiembrie 2017 cu impact asupra mediului de afaceri:
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Se prevede ca în cazul operaţiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanţă, persoanele pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiţia existenţei documentelor justificative legale în evidenţa plătitorilor, sub sanctiunea de  amenzi contraventionale de la 3.000 lei la 4.500 lei.

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

Desi in Nota de fundamentare se mentioneaza ca se are in vedere “posibilitatea realizării unei creşteri economice de 6,1% faţă de 5,2% cât se estima la elaborarea legii bugetului de stat”, se stabilesc diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, privind investitiile, achizitiile publice si proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, inclusiv de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat: -78,5 milioane lei, în principal la titlul 58 ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-69 milioane lei),  titlul 40 ”Subvenţii” (-5 milioane lei) şi titlul 20 ”Bunuri şi servicii” (-2,5 milioane lei).


 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2017

Desi excedentul sistemului asigurărilor pentru şomaj se majoreaza cu 42.414 mii lei, excedentul nu sunt directioneaza catre masuri pentru asigurarea ocuparii active a somerilor si a categoriilor vulnerabile, aprobandu-se inclusiv scăderea  cu suma de 51.000 mii lei la titlul ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, majorarea alocaţiilor bugetare la titlul ”Asistenţă socială” cu suma de 15.000 mii lei pentru asigurarea plăţii integrale a indemnizaţiilor de şomaj în luna decembrie a.c. si majorarea cu suma de 1.500 mii lei la titlul ”Cheltuieli de personal” pentru asigurarea în totalitate a drepturilor salariale pe ultima lună a anului pentru personalul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2017

Au fost aprobate plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, şi a fost stabit cuantumul acestora pentru anul de cerere 2017, astfel:

1,47 milioane euro (6,7 milioane lei) pentru specia bovine, categoria bivoliţe de lapte;
11,55 milioane euro (53,1 milioane lei) pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora;
85,99 milioane euro (395,5 milioane lei) pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;
27.000 de euro (123.181 lei) pentru specia viermi de mătase.

Cuatumul de sprijin per unitate se calculează prin raportarea sumelor la efectivul de animale eligibile/kg gogoşi crude de mătase eligibile.

Începând cu data de 16 noiembrie 2017, Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de sprijin cuplat, iar începând cu data de 1 decembrie 2017 va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între cuantumul calculat şi acordat în prima tranşă şi plafonul financiar al fiecărei scheme, în condiţiile îndeplinirii de către beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate.

Plăţile se acordă în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în anii 2017 şi 2018.

Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29 septembrie 2017.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare/promovare în vederea ocupării de posturi vacante corespunzătoare unor funcţii publice de conducere şi execuţie, din cadrul aparatului propriu al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Un număr de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar în vederea implementării şi monitorizarii programului Start-up Nation, precum şi a programelor naţionale pentru stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.  Vor fi organizate concursuri/examene pentru ocuparea a 29 de posturi vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), precum şi a 68 de posturi vacante din cadrul Agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

 1. Toate proiectele de acte normative care au fost adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 15 noiembrie 2017:
 2. PROIECTE DE LEGI
  1. PROIECT DE LEGE privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii
  2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
  3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală, precum şi a altor acte normative
 3. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
  1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
  2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2017

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A
2. HOTĂRÂRE privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
3. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, judeţul Iaşi, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni, judeţul Suceava şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional
5. HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, din domeniul privat în domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Suceviţa, judeţul Suceava
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Surdila-Greci, judeţul Brăila
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Beriu, judeţul Hunedoara
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Vălişoara, judeţul Hunedoara
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Coşula, judeţul Botoşani
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2017
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

 1. MEMORANDUMURI
  1. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu pentru contractarea unui împrumut, în valoare de până la 35 mil. EUR, de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru sprijinirea activităţilor preliminare realizării proiectului de construcţie a autostrăzii Ploieşti-Braşov
  2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare/promovare în vederea ocupării de posturi vacante corespunzătoare unor funcţii publice de conducere şi execuţie, din cadrul aparatului propriu al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
  3. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul securităţii sociale
  4. MEMORANDUM cu tema: Nominalizarea unui nou reprezentant al României în vederea pregătirii preluării Preşedinţiei Conferinţei Cartei Energiei de către ţara noastră în anul 2018
  5. MEMORANDUM cu tema: aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul turismului
  6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului tehnic între Ministerul Apărării Naţionale şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC)
  7. MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea de către Secretariatul General al Guvernului, în calitate de membru fondator, a Fundaţiei CENTENAR, persoană juridică fără scop lucrativ
  8. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Muncipiului Sighetu Marmaţiei în scopul adoptării unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al muncipiului Sighetu Marmaţiei în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”
 2. RAPOARTE
  1. RAPORT cu privire la persoanele datorită cărora trebuie sistate definitiv unele lucrări la obiectivele de investiţii prevăzute în Proiectul de Hotărâre privind sistarea definitivă a unor lucrări eferente obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România
 3. PUNCTE DE VEDERE
  1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege de revizuire a Constituţiei României, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de cetăţeni cu drept de vot
  2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
  3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
  4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Legea antreprenorului social”
  5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
  6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 99 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
  7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea Anexei nr. 1 la Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România

Sursa:

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-proiectele-de-acte-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-sedinta-din-15-noiembrie-2017

 

Share your thoughts