Depunerea situaţiilor financiare consolidate

Depunerea situaţiilor financiare consolidate

ANAF informează că, potrivit art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi art. 36 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cât şi situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă. Acestea cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, precum şi celelalte componente, respectiv informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, şi note explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.

Conform art. 185 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 şi art. 31 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale consolidate depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP) sunt însoţite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit şi de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute de legea contabilităţii.

Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat ca în termen de 15 zile de la data aprobării acestora să depună la unităţile teritoriale ale MFP situaţiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Conform reglementărilor contabile aplicabile, entităţile care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale consolidate pot întocmi aceste situaţii fie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene, fie în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), după caz.

În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale consolidate se foloseşte programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către MFP, pe wesiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Prin utilizarea acestuia, se generează un fişier de tip .pdf, având ataşat un fişier .xml, care conţine datele de identificare a societăţii-mamă şi ale entităţilor care sunt cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate precum şi un fişier cu extensia .zip.

Fişierul cu extensia .zip trebuie să conţină situaţiile financiare anuale consolidate şi documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului .pdf la care este ataşat fişierul zip şi fişierul .xml.

Depunerea situaţiilor financiare anuale consolidate se poate face pe internet, în format electronic, utilizând o semnătură electronică calificată sau la ghişeul unităţilor teritoriale ale MFP, în format electronic pe CD, având ataşată tipăritura informaţiilor în .pdf.

Sursa: Financiarul.ro

Share your thoughts