Clarificări ANAF referitoare la SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL

Urmare a articolelor publicate in mass media referitoare la serviciul Spatiul Privat Virtual, Agentia Nationala de Administrare Fiscala precizeaza urmatoarele:

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care doresc să acceseze serviciul „Spaţiul privat virtual”, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au fost publicate instrucţiunile de înregistrare a utilizatorilor atât în format pdf, cât şi în format video, prin care sunt prezentate o serie de informaţii detaliate cu privire la înregistrarea persoanelor fizice în mediul electronic  şi la comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între ANAF şi persoana fizică.

După cum bine se poate observa, la partea de înregistrare sunt prezentate opţiunile disponibile pentru primirea notificărilor de înştiinţare că au fost afişate documente noi în spaţiul virtual, respectiv: prin e-mail, prin aplicaţia Talk, prin SMS-cu condiţia acceptării suportării costurilor, ultimele două opţiuni fiind în curs de dezvoltare.

Prin urmare, îngrijorările legate de aflarea cu întârziere de către contribuabili a existenţei unor decizii de impunere emise sunt neîndreptăţite.

Mai mult decât atât, prin exercitarea de către contribuabil a opţiunii de a i se comunica actele administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, se poate presupune că această metodă de comunicare îi este cea mai favorabilă, în acest caz nemaifiind necesară deplasarea acestuia la sediul organului fiscal sau la oficiul poştal pentru ridicarea scrisorii recomandate cu confirmare de primire a deciziei. În acelaşi timp, odată cu recurgerea la acest mijloc de comunicare, contribuabilul îşi va manifesta şi interesul de a accesa serviciul „Spaţiul privat virtual”.

În Anexa 1 la Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin OMFP nr.1154/2014,  la litera A sunt prevăzute documentele care sunt emise de organul fiscal şi comunicate contribuabilului.

Astfel, organul fiscal comunică, automat, contribuabilului Deciziile de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013 şi emise după data de 1 septembrie 2014, iar, la cerere, „Situaţia obligaţiilor fiscale de plată”, "Nota obligaţiilor de plată" sau "Situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori".

Comunicarea automată a deciziilor de impunere îşi are fundamentul pe normele instituite prin Codul de procedură fiscală privitoare la opozabilitatea actului administrativ fiscal. Astfel, actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în acesta,  iar  actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat nu este opozabil contribuabilului şi nu produce niciun efect juridic.

Acelaşi Cod defineşte actul administrativ fiscal ca fiind actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale, precum şi faptul că stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat se face prin decizie emisă de organul fiscal sau prin declaraţie fiscală (în cazul în care, potrivit legii, contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale).

Prin urmare, în cazul de faţă, obligaţia contribuabilului de a achita obligaţiile fiscale intervine după comunicarea deciziei de impunere, aceasta reprezentând act administrativ fiscal, iar situaţiile şi notele privind obligaţiile de plată care sunt transmise de organele fiscale doar la cererea contribuabilului reprezintă documente ce conţin informaţii despre obligaţiile de plată, stabilite de organele fiscale pe baza declaraţiilor fiscale/deciziilor de impunere anterior emise şi comunicate contribuabilului, respectiv  care reflectă situaţia fiscală a contribuabilului la o anumită dată.

De asemenea, contribuabilii vor putea evita „drumurile la Fisc” pentru a clarifica situaţia, de la caz la caz, obţinând informaţii generale prin telefon sau solicitând clarificări prin e-mail, întrucât la fiecare unitate fiscală sunt desemnate persoane din cadrul structurilor de servicii pentru contribuabili care să soluţioneze cu prioritate aceste probleme.

Share your thoughts