CALENDARUL OBLIGAŢIILOR DECLARATIVE PE LUNA DECEMBRIE 2014

08 Decembrie 2014 – Depunerea formularului 092,,Declaraţie de menţiuni’’–  pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a căror perioadă fiscală în anul 2014 este trimestrul calendaristic, care în luna precedentă au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri, taxabilă în România;

10 Decembrie 2014 – Depunerea formularului 089’’Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal ” de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din  Codul fiscal, stabilite în România, conform art.125^1 alin.(2) din Codul fiscal, care deţin o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice şi a căror activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a fiecărui an calendaristic;

10 Decembrie 2014 – Depunerea formularului 096-,, Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal ’’ de către persoanele a căror perioadă fiscală este luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în condiţiile în care nu au depăşit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2013, cât şi în anul în curs până la data solicitării;

10 Decembrie 2014 – Depunereaformularului 010, 070 sau 020 “Declaraţie de menţiuni” de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna precedentă;

15 Decembrie 2014 – Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1)-se depune de antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

15 Decembrie 2014 – Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) de către  antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat;

15 Decembrie 2014 – Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precendentă . Formularul (anexa nr. 35) se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice, alcoolul etilic şi  produse alcoolice).

15 Decembrie 2014 – Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47) de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile;

15 Decembrie 2014 – Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile;         

15 Decembrie 2014-Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49) de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile;

15 Decembrie 2014– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular  (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular(anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare;

15 Decembrie 2014– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare ;

15  Decembrie 2014 – Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul …  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) de către operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat;

15 Decembrie2014– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 57) de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii;

19  Decembrie 2014– Depunerea formularului 100,,Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat ”(format electronic) pentru perioada de raportare precedentă (luna ,  alte termene);

19 Decembrie 2014 -Depunerea formularului 112 ,,Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate ’’ pentru luna precedentă;

19 Decembrie 2014-Depunerea formularului 224-,,Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România’’ pentru luna precedentă  ;

19 Decembrie 2014 -Depunerea formularului 300 (format electronic) ,,Decont de taxă pe valoarea adăugată’’ – de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153, care au perioada fiscală luna calendaristică;

19  Decembrie 2014 -Depunerea formularului 301(format electronic),,Decont special de taxa pe valoarea adăugată’’  pentru luna precedentă de persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune. ;

19 Decembrie 2014 -Depunerea formularului 307,,Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată’’de persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din Codul Fiscal;

19 Decembrie2014– Depunerea formularului 311 ,, Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) e) sau g) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal’’pentru declararea, de  persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat din oficiu sau la cerere,conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐e) sau g) din Codul fiscal, a TVA colectată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii si/sau achiziţiilor de bunuri sau servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligaţi la plata TVA;

29 Decembrie 2014 – Depunerea formularului 390 VIES,,Declaraţie recapitulative privind livrările/achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri ’’pentru luna precedentă ;

29 Decembrie 2014 – Depunerea  formularului 394 –,,Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional’’ pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în perioada fiscală precedentă de către persoanele impozabile cu perioada fiscală luna calendaristică.

29 Decembrie 2014 – Depunerea formularului 097 "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare",de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare şi care se află într-una din următoarele situaţii: -au perioada fiscală luna calendaristică şi au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna precedentă sau  nu au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei dar renunţă  la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Share your thoughts