PRINCIPALELE MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principale modificări şi completări ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, introduse prin O.U.G. nr. 80 / 2014, aplicabile începând cu anul 2015:

În ceea ce priveşte Impozitul pe venit, începând cu 1 ianuarie 2015, contribuabilii, persoane fizice care obţin venituri din activităţi economice pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual .

În ceea ce priveşte Taxa pe valoarea adăugată , începând cu 1 ianuarie 2015, persoanele impozabile care aplică regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiofuziune sau televiziune, prevăzut la art.152^4, respectiv la art.152^5 din Codul fiscal, prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită în Uniunea Europeană vor întocmi Declaraţia specială de TVA în euro. În cazul în care prestările de servicii se plătesc în alte monede se va folosi, la completarea declaraţiei, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Suma totală a taxei datorată în Uniunea Europeană se achită într-un cont special, în euro, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale.

– Începând cu 1 februarie 2015, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform art.153 alin.9 lit.c) din Codul fiscal , dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

De asemenea, începând cu 1 februarie 2015, organul fiscal anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform art.153 alin.9 lit.h) din Codul fiscal, dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală. Reînregistrarea în scopuri de TVA, după anularea codului de TVA se face la solicitarea persoanei impozabile, dacă încetează situaţia care a condus la anulare.

Reînregistrarea în scopuri de TVA, după anularea codului de TVA în cazul persoanei impozabile declarată inactivă şi a celei cu inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, nu se mai face din oficiu de organul fiscal ci la solicitarea persoanei impozabile, dacă încetează situaţia care a condus la anulare.

– Începând cu data de 1 ianuarie 2015 s-au adus completări articolului 160 din Codul fiscal, privind taxarea inversă la livrarea de energie electrică către un comerciant persoana impozabilă, stabilit în România. Astfel, persoana impozabilă care obţine licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic trebuie să depună la organul fiscal, în perioada 1 – 20 ianuarie a anului calendaristic următor o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că a avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumparată în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de furnizare, care este valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate în anul calendaristic în care se depune aceasta declaratie.’’

Sursa: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca 

Share your thoughts