Important

Angajatorii/ plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia de a completa Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210), pentru fiecare persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază.

Formularul se completează, pentru fiecare lună, cu sumele din statele de plată sau alte documente prevăzute de lege referitoare la angajatul respectiv, aferente perioadei impozabile şi plătite angajaţilor până la data limită de depunere a fişelor fiscale.

Fişele fiscale se depun de către angajatori la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială aceştia îşi au domiciliul fiscal sau sunt luaţi în evidenţă fiscală, după caz.

În cazul fişelor fiscale întocmite pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sediilor secundare, acestea se depun de către contribuabilul care le-a înfiinţat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Fişele fiscale se depun în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat conform legii.

Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este distribuit contribuabililor gratuit de unităţile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/FF/2011.html

Termenul de depunere a fişelor fiscale pentru anul 2011 este 29 februarie 2012, inclusiv. Menţionăm că, angajatorii au obligaţia de a edita fişa fiscală în format hârtie, în două exemplare. Unul dintre acestea se păstrează de angajator, iar celălalt se înmânează angajatului, semnat şi ştampilat conform legii.

Modelul şi conţinutul formularului 210, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia sunt reglementate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.2293/2007, publicat în Monitorul Oficial nr.866/18.12.2007.

Informaţii detaliate se pot obţine la:
– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice;
– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.031 40 39 160;

– accesând pagina de Internet,  www.anaf.ro.

sursa: Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass Media

 

 

 

 

 

 

 

Share your thoughts