DATORNICII AR PUTEA BENEFICIA DE ANULAREA OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ

În atenţia contribuabililor cu datorii restante către bugetul general consolidat la data de 30 septembrie 2015

Potrivit prevederilor OUG nr.44/2015  privind acordarea unor facilităţi fiscale , organul fiscal competent acordă următoarele facilităţi fiscale:

1.Anularea obligaţiilor de plată  accesorii aferente obligaţiilor de plată principale către bugetul general consolidat, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare organ fiscal central,  restante la 30 septembrie 2015, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;

c) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale prevăzute la lit. a) şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a  accesoriilor;

 e) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

 f) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

2.Anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente diferenţelor de obligaţii de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de organul fiscal central,  dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;

b) toate obligaţiile de plată principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;

c) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată declarate suplimentar stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale , se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016, inclusiv;

 d) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege o cotă de 45,8% din dobânzile datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, până la termenul de plată prevăzut  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare  a accesoriilor;

 f) contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

g) contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

3.Anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată, administrate de organul fiscal central,dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) penalităţile de întârziere şi dobânzile ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv.

c)contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

4.Anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă , dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) toate diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit legii, pot face obiectul  facilităţilor fiscale  sunt următoarele:

a) penalităţile de întârziere;

b) o cotă de 54,2% din dobânzi;

c) o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 46/2011.

Pentru a-şi exprima intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgentă, contribuabilii  depun o notificare la registratura organului fiscal competent sau prin  poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 În baza notificării, organul fiscal competent emite şi comunică, contribuabilului , decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, iar  instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului — adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire.

Odată cu emiterea actelor prevăzute  mai sus , pentru obligaţiile de plată accesoriIi care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, dupa caz, procedura de executare silită;

b)nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune această cerere.

Pentru contribuabilii  care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilităţile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă atât pentru obligaţiile de plată datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor sale secundare.

Pentru obligaţiile eşalonate la plată potrivit OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonarii la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care eşalonarea se finalizează până la data de 31 martie 2016, se anulează cota de 54,2% din dobânda eşalonată la plată aferentă ratelor cu termene de plată ulterioare datei de 1 octombrie 2015. În acest caz, penalităţile de întârziere amânate la plată se anulează potrivit OUG nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal , în baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poştă, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute de ordonanţa de urgentă , iar termenul de depunere a cererii este de 30 iunie 2016 în cazul facilităţilor prevăzute la pct. 1-3. În cazul facilităţilor prevăzute la pct. 4 cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor fiscale accesorii , contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie sa notifice organul fiscal competent.”

 Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj                                             

Share your thoughts