CRITERII PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu data de  1 februarie  2015  va intra  în vigoare o nouă procedură  privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile.

Prin OMFP nr.17/2015 se stabilesc  criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, in urmatoarele situatii:

1.solicită  înregistrarea în scopuri de TVA de la înmatricularea societăţii la oficiul registrului comerţului, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 220.000 lei, conform prevederilor art .153 alin (1) lit. a) din Codul fiscal . În această situaţie, societatea trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare a societatii.

2.solicită  înregistrarea în scopuri de TVA ulterior înmatriculării societăţii, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 de lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, conform prevederilor art.153 alin.1 lit.c) din Codul fiscal.În această situaţie, societatea va depune la organele fiscale competente declaratia de mentiuni  (formular 010).

3. solicită  înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art.153 alin.9^1 din Codul fiscal , persoanele impozabile al  căror cod de înregistrare în scopuri de TVA  a fost anulat din oficiu de către organele fiscale competente . În această situaţie, persoanele impozabile  vor depune la organele fiscale competente     formularul 099.

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;

b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (9^1) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) şi alin. (9^1) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Pentru evaluarea criteriilor în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile vor depune la organele fiscale competente  şi documentele prevazute la art.4 din ordin.

Ca element de noutate, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA   , vor depune la organul fiscal competent formularul (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA".

Modelul şi conţinutul formularului 088 este prevăzut în OMFP nr.112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată, ordin publicat in Monitorul Oficial nr.40/16.01.2015.

Dintre informaţiile  care trebuie  completate în  formularul 088 , menţionăm urmatoarele:

– dacă există asociaţi şi /sau administratori*) care au deţinut în ultimii 3 ani fiscali încheiaţi anterior depunerii acestei declaraţii, calitatea de asociat şi/sau administrator la societăţi care înregistrau obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepţia impozitelor şi taxelor locale, potrivit evidenţei financiar-contabile;

– dacă există deschis/deschise în ţară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile ;

– veniturile brute realizate de asociaţi şi administratori*) persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia;

– studiile / profesiile pe care le au administratorii persoane fizice şi ce ocupaţii au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia;

– la câte societăţi deţin sau au deţinut calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declaraţii, administratorii şi asociaţii persoanei impozabile.

Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

Sursa: ANAF – DGRFP Cluj-Napoca

Share your thoughts