Acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de organul fiscal central

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în M.O. nr.874/23.11.2015 a fost publicat OMFP nr.3831/2015 pentru aprobarea  Procedurii de  aplicare a prevederilor OUG nr.44/2015  privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de organul fiscal central. Ordinul stabileşte modalitatea în care contribuabilii vor beneficia de facilităţile fiscale prevăzute în OUG nr.44/2015.

Potrivit actului normativ, organul fiscal competent acordă următoarele facilităţi fiscale:

       a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pãnă la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, pãnă la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică organul fiscal competent, conform ordonanţei de urgenţă;

       b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit legii, pot face obiectul facilităţilorfiscale prevăzute mai sus sunt următoarele:

a) penalităţile de întârziere;

b) o cotă de 54,2% din dobânzi;

c) o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a OUG nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea OG  nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 46/2011.

Obligaţiile de plată accesorii prevăzute mai sus sunt aferente:

          a) obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv;

          b) obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv;

          c) obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv şi stinse până la această dată;

          d) obligaţiilor de plată  principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrarii în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Pentru contribuabilii  care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilităţile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă atât pentru obligaţiile de plată datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor sale secundare.

Pentru obligaţiile eşalonate la plată potrivit OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonarii la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care eşalonarea se finalizează până la data de 31 martie 2016, se anulează cota de 54,2% din dobânda eşalonată la plată aferentă ratelor cu termene de plată ulterioare datei de 1 octombrie 2015. În acest caz, penalităţile de întârziere amânate la plată se anulează potrivit OUG nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a-şi exprima intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgentă, cobtribuabilii  depun o notificare la registratura organului fiscal competent sau prin  poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;

 b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii ;

 c) data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/ împuternicitului.

În baza notificării, organul fiscal competent emite şi comunică:

 a) contribuabilului — decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii;

 b) instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului — adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire.

Odată cu emiterea actelor prevăzute  mai sus , pentru obligaţiile de plată accesoriIi care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, dupa caz, procedura de executare silită;

b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune această cerere.

În situaţia în care contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016, organul fiscal competent emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii.

Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către contribuabili, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal , în baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin poştă, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri.

Cererea de anulare a  accesoriilor cuprinde următoarele:  datele de identificare a contribuabilului, obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plata accesorii, cu precizarea facilităţilor solicitate prevăzute în ordonanţa de urgenţă, data si semnătura contribuabilului / reprezentantului legal / reprezentantului fiscal / împuternicitului.

Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, astfel cum acestea sunt prevăzute de ordonanţa de urgentă şi în ordinul dat în aplicarea acesteia.

Termenul de depunere a cererii este de 30 iunie 2016.

Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor fiscale accesorii, contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie sa notifice organul fiscal competent.                                                                                      

Gligor GAVRIS                                                          

Purtator de Cuvant FinanteCluj

Share your thoughts