POZITIA CNIPMMR PRIVIND INITIATIVA GUVERNULUI DE MODIFICARE A CODULUI FISCAL SI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

CONSILIUL NATIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMÂNIA

Comunicat de presa

20 august 2012

1 POZITIA CNIPMMR PRIVIND INITIATIVA GUVERNULUI DE
MODIFICARE A CODULUI FISCAL SI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

I. PROIECTELE DE ORDONANłE INITIATE PENTRU MODIFICAREA
SI COMPLETAREA CODULUI FISCAL SI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Ministerul Finantelor a initiat două proiecte de Ordonantă:
– Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală;
– Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Proiectul de Ordonantă pentru modificarea Codului de procedură fiscală are ca scop
declarat reglementarea unor măsuri care să conducă la eficientizarea administrării fiscale,
îmbunătătirea echilibrului între drepturile si obligatiile contribuabililor si ale organelor fiscale,
revizuirea unor texte pentru eliminarea posibilitătilor de interpretare si, pe această bază, asigurarea
aplicării unitare a textului de lege.
Proiectul de Ordonantă pentru modificarea Codului fiscal are ca scop declarat necesitatea
armonizării legislatiei nationale privind TVA la prevederile comunitare în domeniu, asigurarea unui
cadru fiscal propice redresării întreprinderilor mici si mijlocii aflate în situatii dificile datorate crizei
actuale si lipsei de lichidităti, măsuri privind controlul si corelări tehnice.
II. POZITIA CNIPMMR PRIVIND PROIECTELE DE ORDONANłE
INITIATE PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA CODULUI
FISCAL SI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

CNIPMMR îsi exprimă SUSTINEREA pentru următoarele măsuri cuprinse în proiectul
de modificare a CODULUI FISCAL, care vor avea efecte pozitive pentru IMM-urilor:
1. Introducerea sistemului TVA la încasare care presupune colectarea taxei la momentul
încasării contravalorii livrărilor/prestărilor efectuate. Contribuabilii eligibili pentru aplicarea
acestei măsuri sunt cei cu o cifră de afaceri inferioară plafonului de 2.250.000 lei. Pentru acesti
contribuabili regimul este obligatoriu. Sistemul nu se aplică în cazul livrărilor de
bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, partial sau total, cu numerar
si/sau substitute de numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului
TVA la încasare;
2. Majorarea procentului deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil de la
20% la 50% care se aplică asupra cheltuielilor eligibile pentru activitătile de cercetaredezvoltare
în vederea relansării cresterii, a investitiilor si a ocupării fortei de muncă, precum si
în vederea sporirii competitivitătii României;
3. Precizări exprese privind excluderea de la retinerea la sursă a impozitului reprezentând
plăti anticipate în contul impozitului anual pentru contribuabilii care desfăsoară activităti
economice în mod independent sau exercită profesii libere si au obligatia de înregistrare fiscală.
CONSILIUL NAłIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMÂNIA
Comunicat de presa
20 august 2012
2 CNIPMMR îsi exprimă SUSTINEREA pentru următoarele măsuri cuprinse în proiectul
de modificare a CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ, care vor avea efecte pozitive pentru
IMM-uri:
1. Reducerea penalitătii de întârziere datorată pentru neachitarea la scadentă a obligatiilor
fiscale principale percepută pentru întârzieri de peste 60 de zile de la 15% la 10 %;
2. Reglementarea datei depunerii declaratiei fiscale, în situatia în care contribuabilul depune
declaratia însă aceasta nu a fost validată ca urmare a unor erori în completarea declaratiei. Astfel,
se propune, ca regulă generală, ca data depunerii să fie data validării potrivit mesajului electronic
transmis contribuabilului. Totodată, se propune si o regulă specială în cazul contribuabililor care
depun la termenul prevăzut de lege declaratia însă, în procesul de validare, au fost detectate erori.
În acest caz se va recunoaste respectarea termenului dacă contribuabilul depune o declaratie
corectă până în ultima zi lucrătoare a aceleiasi luni;
3. Reglementarea unei exceptii de la ordinea de stingere în cazul amenzilor de orice fel,
precum si în cazul obligatiilor fiscale suplimentare stabilite de organele de inspectie fiscală în
sensul ca stingerea să se efectueze potrivit optiunii contribuabilului.
CNIPMMR NU ÎSI POATE EXPRIMA SUSłINEREA pentru următoarele măsuri
cuprinse în proiectul de modificare a Codului de Procedură Fiscală, care vor avea efecte negative
majore:
Cresterea penalitătilor, prin instituirea pentru obligatiile fiscale de plată nedeclarate de
contribuabil si stabilite de organele de inspectie fiscală, a unei sanctiuni cu o penalitate de
30% din obligatiile fiscale principale de plată individualizate în decizia de impunere. Aplicarea
penalitătii nu înlătură obligatia de plată a dobânzilor, penalitătilor de întârziere sau
majorărilor de întârziere, fiind suplimentară fătă de acestea.
Penalitatea se face venit la bugetul căruia îi apartine creanta principală stabilită de organele
de inspectie fiscală. Penalitatea reprezintă creantă fiscală accesorie si are regimul juridic al
acesteia.
Măsura va avea efecte negative majore asupra mediului de afaceri si va determina
subiectivismul, arbitrariul functionarilor si cresterea coruptiei:
se instituie penalităti excesive, cumulate, de peste 42,4% pentru 60 de zile de întârziere
(reprezentând o crestere cu 25%, raportat la cuantumul anterior al penalitătilor de
17,4%):
o dobânda de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere
o penalitatea de întârziere de 10% din obligatiile fiscale principale rămase nestinse si
o penalitatea de 30% din obligatiile fiscale principale de plată individualizate în
decizia de impunere.
Pentru aplicarea penalitătilor nu există criterii care să elimine arbitrariul si subiectivismul
functionarilor cu atributii de control fiscal, ceea ce în contextul cresterii cu 25% a
cuantumului penalitătilor va favoriza în mod evident cresterea coruptiei;
Mentinerea penalitătilor foarte ridicate, în contextul crizei economice si a plătilor
întârziate, mai ales în contractele de achizitie publică, va genera falimentul multor agenti
economici;
Lipsa unor măsuri complementare celor sanctionatorii nu va asigura realizarea scopului
măsurii.
În contextul modificărilor frecvente ale actelor normative si a multor necorelări între dispozitiile
legale în vigoare, este necesară recunoasterea principiului "in dubio contra fiscum", potrivit
căruia în caz de orice dubiu asupra normei aplicabile, susceptibilă de interpretări ambigue sau
multiple, sau privind existenŃa faptului impozabil sau naturii acestuia, să se aplice situatia cea mai
favorabilă contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sanctionat pentru imperfectiunile
cadrului normativ.

Sursa: CNIPMMR

Share your thoughts