Servicii pentru mediul de afaceri

A.P.M. Cluj acordã membrilor sãi consultantã si asistentã juridicã, economicã, profesionalã, managerialã, financiar-bancarã, tehnicã, de prospectare a pietii interne si internationale, în scopul sprijinirii activitãtilor economice desfãsurate de acestia.

A.P.M. Cluj faciliteazã, prin intermediul structurilor sale specializate si a patronatelor nationale, accesul membrilor asociatiei la diverse programe de finantare guvernamentale sau internationale.
La solicitarea membrilor sãi, asociatia poate organiza activitãti de consultantã pentru afaceri si misiuni economice în tarã si strãinãtate.

Reprezentare

A.P.M. Cluj asigurã legãtura cu organele locale si centrale ale puterii si administratiei de stat pentru solutionarea operativã a problemelor de care depinde buna desfãsurare si functionare a activitãtii membrilor asociatiei.

Asociatia reprezintã membrii asociatiei la actiunile organizate la nivel local, regional si national, care prezintã interes pentru activitatea patronalã si activitatea economicã privatã, reprezentând punctul de vedere si interesele acestora, apãrându-le în caz de nevoie. De asemenea, organizeazã manifestãri tehnico-stiintifice, expozitii, saloane de afaceri, târguri comerciale si alte activitãti pentru reprezentarea membrilor sãi pe plan intern si international.

A.P.M. Cluj actioneazã pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica sectorului privat si în mod deosebit a societãtilor comerciale si a întreprinzãtorilor independenti, care creeazã si dezvoltã clasa socialã de mijloc a societãtii românesti, elaborând si finantând în acest scop analize, sondaje de opinii, informãri publice.

Asociatia va delega reprezentanti în toate structurile tripartite de dialog social la nivel local, regional si national pentru sustinerea drepturilor si intereselor membrilor sãi. A.P.M. Cluj poate avansa Guvernului României si administratiei de stat propuneri pentru crearea unor organisme economico-sociale, financiar-bancare, la nivel teritorial, regional,national si international în interesul societãtilor comerciale si al tãrii.
Asociatia participa, în conditiile legii, la negocierea si semnarea contractelor colective de muncã încheiate între patronate si sindicate.

Specializare & formare profesională

APM Cluj organizeaza diverse forme de pregãtire profesionalã în cooperare cu Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale,Ministerul Educatiei, Cercetãrii si Tineretului sau alte organisme guvernamentale si neguvernamentale abilitate sã desfãsoare activitãti educative.
În scopul cresterii competentei manageriale a agentilor economici privati, Asociatia organizeazã cursuri de initiere, expuneri, dezbateri, schimburi de experientã, seminarii, training-uri, workshop-uri sau alte forme de activitate pentru pregãtirea si perfectionarea profesionalã si antreprenorialã.

Promovarea si dezvoltarea clusterelor economice

Transilvania LifeStyle (www.transilvanialifestyle.ro) – administrator cluster

Gusturi Transilvane  (www.Gusturi-Transilvane.ro) – administrator cluster

Cluster Mobilier Transilvan (https://www.mobiliertransilvan.ro/) – membru

AgroTransilvania Cluster – membru