CURS GAZE ANRE

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

1.Datele de identificare a agentului economic:

Societatea comercială______________________________________________________ Cu sediul/punct de lucru în localitatea______________________jud.________________ Cod poştal:_________str.______________________________nr.________ap.________ Tel._______________fax.______________________e-mail:______________________ Nr. Înreg.Registrul Comerţului:____/_____/_________CUI_______________________ Cont bancar nr.________________________________Banca______________________ Reprezentant:____________________________________________________________ (numele, prenumele şi funcţia deţinută în cadrul companiei)

2. Datele de identificare a cursantului: Numele___________________Prenumele________________________________ Parinti:Tata_____________________Mama___________________________________ Adresa: str.______________________nr.____bl.____sc.____et._____ap.____________ Localitatea:_____________________Cod poştal____________Jud._________________ Act de identitate C.I. B.I. Seria____Nr._________________elib. de Pol.______________ la data de__________________C.N.P.________________________________________ Tel.________________________

3. Acte necesare: – copie după actul de identitate – copie după certificatul de naştere

4. Cursul:________________________________/Gradul_________

Prin completarea si semnarea acestui formular va exprimati consimtamantul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor personale.Datele sunt confidentiale si sunt furnizate doar la solicitarea autoritatilor care reglementeza domeniul de activitate.

Data:

Semnătura cursantului: Cluj-Napoca – 400083, str. Avram Iancu nr. 52 Tel/fax: 0264 430148, 0264 595793, 0364 408279/408280 e-mail: [email protected] url: www.apm.ro

Acord prelucrare date cu caracter personal Subsemnatul/a…………………………………………………………………………………………………,legitimat cu ………… seria……………. nr…………………………………….. eliberat de ………………………………………. la data …………………… CNP………………………………………………………………,telefon………………………………………,adresa………………………… ………………………………………………………………………………,email………………………………………………………………………, In calitate de:  Salariat  Colaborator  Client  Reprezentant legal al………………………………………………………………………………………………………………….……  Alt tert………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Cursant imi exprim consimțământul expres şi neechivoc, explicit şi informat asupra colectării, prelucrării și utilizării tuturor datelor personale de mai sus de catre APM Cluj, in scopul:  Incheierii contractului de munca  Inchierii contractului de colaborare  Incheierii contract de formare profesionala  Diplome,Eliberarii certificatului de absolvire  Alt scop…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informatii generale: Asociatia Patronilor și Meseriasilor Cluj (APM Cluj) cu sediul in Cluj Napoca, str. Avram Iancu nr.52, telefon 0264 430148, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare ca organizatie patronala si centru de formare profesionala in Regiunea Nord-Vest, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor fiecărei persoane. De asemenea, administrează, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, confidențialitatea tratării datelor furnizate, precum și respectarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr.2016/679 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Legalitatea prelucrării Potrivit dispozițiilor art.6 din Regulamentul general privind protecția datelor,prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Litera (f) de mai sus nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.

Scopul prelucrării datelor personale este desfașurarea activităților din cadrul organizatiei APM Cluj respectiv:  Desfasurarea de actiuni fara scop patrimonial;  Desfasurarea de activitati cu scop patrimonial (cursuri de formare profesionala, diverse servicii de natura economica);Cluj-Napoca – 400083, str. Avram Iancu nr. 52 Tel/fax: 0264 430148, 0264 595793, 0364 408279/408280 e-mail: [email protected] url: www.apm.ro  Implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila;

Temeiul legal: Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, cu aplicabilitate directă în UE, care abrogă Directiva 95/46/CE. Reglementările normative sunt consacrate sub denumirea de GDPR – General Data Protection Regulation. GDPR se aplică în cazul oricărei informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată“), o persoană fizică identificabilă fiind o persoană care poate fi identificată prin referire la un element (nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Operatorul este entitatea care prelucrează datele, împuternicitul este o terță parte care prelucrează, pe seama și la instrucțiunile operatorului, datele personale. Temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este îndeplinirea unei obligații legale a operatorului.

Dezvaluirea, transferul si furnizarea datelor cu caracter personal: Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate dupa caz următorilor destinatari: Inspectoratul teritorial de Munca, Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea de Management Pentru Programul Operațional Capital Uman (AMPOCU)- Organismul Intermediar Regional Pentru POCU delegat,Autoritatea Nationala de reglementare a Energiei, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala,Inspectoratul de Politie Cluj

Durata prelucrarii: Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

Masuri de securitate a datelor: APM Cluj va aplica în utilizarea datelor cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării acestora, protejării împotriva distrugerii accidentatale sau ilegale, modificarii, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiati: Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțămnâtul dvs. cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă și semnată la adresa de mail [email protected]. Vă informăm că fara acordul dumneavoastra explicit, dat prin acest formular, colaborarea cu dumneavoastra nu se poate desfasura.