Membri

Membri

În cadrul Asociatiei existã trei categorii de membri:
1. membri;
2. membri asociati;
3. membri de onoare.

Membrii sunt acele societãti comerciale care aderã prin liber consimtãmânt la asociatie, recunosc statutul si conducerea asociatiei si îsi exercitã în totalitate drepturile si obligatiile care le revin conform statutului si hotãrârilor luate în cadrul asociatiei. Membrii beneficiazã de întregul pachet de servicii oferit de asociatie.

Membrii asociati sunt acele societãti comerciale care recunosc si sprijinã Asociatia, fãrã a participa nemijlocit si permanent la activitãtile acesteia.Membrii asociati achitã o cotizatie diminuatã si beneficiazã de un pachet limitat de servicii.

Membrii de onoare
ai asociatiei pot fi personalitãti publice culturale, stiintifice, din orice domeniu de activitate,din tarã sau din strãinãtate, care prin activitatea lor socialã sau profesionalã contribuie în mod substantial la realizarea misiunii Asociatiei.Titlul de membru de onoare se acordã de Biroul Executiv al Asociatiei, cu motivarea propunerii sau la recomandarea unor institutii îndrituite si se conferã de Conferinta Asociatiei. Membrii de onoare sunt invitati si pot participa la activitãti si festivitãti organizate de Asociatie. Societatea comercialã care aderã la A.P.M. Cluj este reprezentatã în cadrul Asociatiei de patronul societãtii respective sau de conducãtorul (managerul) acesteia.

Persoanele delegate, nominalizate în cererea de adeziune, sunt singurele abilitate sã reprezinte societatea în raporturile acesteia cu Asociatia.
Primirea în Asociatie se face la cerere, în mod individual,prin completarea unui formular de adeziune, dupã modelul stabilit de Biroul Executiv al Asociatiei. La înscrierea în Asociatie, membrilor Asociatiei li se elibereazã un certificat care atestã calitatea de membru activ.
Pot fi membri ai A.P.M. Cluj si alte organizatii neguvernamentale si apolitice în urmãtoarele conditii:
– au personalitate juridicã si o misiune asemãnãtoare cu cea a Asociatiei;
– recunosc Statutul Asociatiei si participã la îndeplinirea programelor si actiunilor întreprinse de aceasta;
– militeazã pentru realizarea scopului si obiectivelor strategice enuntate în Statutul Asociatiei.