Biroul Executiv

(1)     Biroul Executiv este organul permanent de conducere a asociaţiei, însărcinat cu rezolvarea problemelor curente şi operative.

(2)     Biroul Executiv este format din cel puţin 9 membri titulari şi 1-3 membri supleanţi, cu următoarele funcţii: preşedinte, prim-vicepreşedinte; vicepreşedinţi, membri, aleşi prin vot direct şi secret, conform prevederilor statutului.

(3)     Biroul Executiv se întruneşte, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie.

(4)     Biroul Executiv este legal constituit dacă la întâlnirile de lucru participă jumătate plus unu din membrii desemnaţi.

Biroul Executiv ia hotărârile cu vot deschis, prin majoritatea simplă (jumătate plus unu) a celor prezenţi.