Protectia datelor

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice APM Cluj are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este:

 •         Identificarea si inregistrarea grupurilor tinta pentru proiecte derulate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007 – 2013
 •       Generarea de rapoarte statistice si analize cu privire la gruprile tinta al APM Cluj si ale proiectelor finantate POSDRU;
 •       Transmiterea de buletine informative si comunicate catre partenerii proiectelor, beneficiarii proiectelor POSDRU si alte persoane interesate de activitatea APM Cluj;
 •       Prelucrarea datelor in interesul obiectivelor asociatiei, conform statutului APM Cluj.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare desfasurarii activitatilor enuntate mai sus. Refuzul dvs. determină neinregistrarea dvs. ca membru al grupului tinta al proiectelor derulate prin POSDRU 2007-2013.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai APM Cluj, Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, membri inregistrati si parteneri ai proiectului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul APM CLuj, str. Avram Iancu, nr.52, Cluj-Napoca, Jud. Cluj. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

—————————————————————————————————————————————————————————–

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate în continuare, în scopuri legitime, respectiv:

 •      Identificarea si inregistrarea grupurilor tinta pentru proiecte derulate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007 – 2013
 •       Generarea de rapoarte statistice si analize cu privire la gruprile tinta al APM Cluj si ale proiectelor finantate POSDRU;
 •      Transmiterea de buletine informative si comunicate catre partenerii proiectelor, beneficiarii proiectelor POSDRU si alte persoane interesate de activitatea APM Cluj;
 •       Prelucrarea datelor in interesul obiectivelor asociatiei, conform statutului APM Cluj.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerintelor legale şi în conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Informatiile cu caracter personal prelucrate de catre APM Cluj pot fi dezvaluite urmatorilor destinatari: persoana vizata şi reprezentantii legali ai Asociatiei, Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurelor Umane (AMPOSDRU), membri inregistrati si partenerii proiectelor.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMATOARELOR PRINCIPII:

Notificarea – Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Legalitatea.Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat.Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine-determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

Confidentialitatea.Persoanele care prelucreaza, în numele APM Cluj, date cu caracter personal au prevazuta în contractul de munca şi în fişa postului o clauza de confidentialitate;

Consimtamântul persoanei vizate.Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate în Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata şi-a dat consimtamântul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;

Informarea.Informarea persoanelor se face de catre APM Cluj care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

Protejarea persoanelor vizate.Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost încalcate;

Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal processate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001):

 •        dreptul de a obtine de la APM Cluj, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de APM Cluj
 •        dreptul de a obtine de la APM Cluj, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 •        dreptul de a obtine de la APM Cluj, la cerere si in mod gratuit, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
 •        dreptul de a obtine de la APM Cluj, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 •        dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare; în caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
 •        dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care i-au fost încalcate

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/şi instantelor de judecata.

Securitatea datelor cu caracter personal

APM Clujcertifica faptul ca îndeplineşte cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

APM Cluj utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.

 

Legislatie

Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 zile lucratoare de la intergistrarea reclamatiei la sediul APM Cluj. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, litigul se va solutiona de catre instanta competenta.

 

Pentru mai multe datalii şi informatii va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Str. Olari nr. 32, sector 2 Bucureşti
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro

Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj

Str. Avram Iancu, nr. 52, Cluj Napoca

Telefon/Fax: 004 0264 430148/595793

Email: [email protected]

Web: https://www.apm.ro

 

Aprobat,
Ec. Augustin FENESAN
Presedinte APM  Cluj