Comisia de cenzori

(1)    Organul de control al APM  este Comisia de Cenzori.

(2)    Comisia de Cenzori este aleasă de către Conferinţa asociaţiei, odată la 4 ani, şi este  formată din 3-5 membri, care îşi aleg un preşedinte.

(3)    Comisia de cenzori este alcătuită din specialişti, membri sau nemembri ai asociaţiei, care nu fac parte din organele de conducere ale asociaţiei.

(4)    Comisia de Cenzori se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv, al Colegiul asociaţiei sau din proprie iniţiativă.

(5)    Comisia de Cenzori are obligaţia de a verifica gestiunea asociaţiei şi de a prezenta, în rapoarte periodice, constatările făcute, însoţite de propuneri pentru corectarea deficienţelor constatate şi îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile.

Membrii Comisiei de Cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie lunară. Cuantumul indemnizaţiei se stabileşte anual, de către Conferinţa asociaţiei.