Adunarea Generală

(1) Conferinta Asociatiei este organul suprem de conducere al Asociatiei Patronilor si Meseriasilor Cluj. Conferinta A.P.M. Cluj se constituie din delegatii desemnati de cãtre filiale si centrele de afaceri în baza normelor de reprezentare aprobate.
(2) Anual se organizeazã conferinte de analizã a activitãtii asociatiei, în baza cãrora se aprobã raportul anual de gestiune economicã, raportul comisiei de cenzori si raportul de activitate al conducerii asociatiei.
(3) Conferinta pentru alegerea organelor de conducere ale Asociatiei se organizeazã din 4 în 4 ani sau de câte ori este nevoie încazuri de fortã majorã sau în conditii impuse de modificarea legislatiei în vigoare.
(4) Conferinta asociatiei se convoacã de cãtre Biroul Executiv cu cel putin 15 zile înainte de data desfãsurãrii acesteia, odatã cu anuntarea ordinii de zi propuse; dacã intervin schimbãri în ordinea de zi, acestea vor fi comunicate delegatilor desemnati cu cel puþin 5 zile înainte de întrunirea Conferintei.
(5) Conferinta asociatiei este legal constituitã dacã se desfãsoarã cu participarea nemijlocitã a 2/3 (douã treimi) din numãrul membrilor delegati.
(6) Hotãrârile Conferintei se iau cu majoritate simplã de voturi (jumãtate plus unu din cei delegati) Œ în cazul aprobãrii materialelor de analizã si control si cu majoritate absolutã de voturi (2/3 din delegati) Œ în probleme majore legate de statutul si functionarea asociatiei, precum si la alegerea organelor de conducere ale Asociatiei.

Atributii
(1) Analizeazã si hotãrãste asupra problemelor principale ale activitãtii Asociatiei si stabileste strategia si programele asociatiei pe termen mediu si lung.
(2) Alege o datã la 4 ani, prin vot direct si secret: – Comitetul asociatiei – Comisia de cenzori – Presedintele asociatiei
(3) Aprobã proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru urmãtorul exercitiu financiar si bilantul contabil pentru anul financiar încheiat.
(4) Hotãrãste afilierea sau retragerea din diferite structuri asociative ale cãror membru este asociatia.
(5) Dizolvã sau lichideazã asociatia (în caz de fortã majorã),stabilind destinatia patrimoniului asociatiei în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.